Ниигэм 23 jun 2021 193

Улаан-Үдэдэ гудамжануудай гэрэлтүүлгэ заһабарилагдана

Буряадай ниисэлэл хотын гудамжануудай гэрэлтүүлгэ заһабарилагдана. Һэльбэн шэнэдхэлгын ажал Смолинай гудамжада хэгдээ. Тиихэдэ Хубисхалай талмайда заһабарилгын ажал түлэг дунда ябуулагдана. Энээнһээ урид зайн галай һужаанууд газар доогуур нэгэ модоной зайда татагдаһан байна.

Гэхэтэй хамта, Энергетигэй «Строителям БАМа» гэһэн ссэсэрлигтэ заһабарилга хэгдэжэ, шэнэ 20 бахана тодхогдохо.

«Горсвет» эмхиин дежурна бригада ажаһуугшадай хандалгануудаар гаража, гудамжын гэрэлтүүлгэ заһабарилна, шэнэлнэ.

Гудамажануудай гэрэлтүүлгын хүдэлөөгүй һаань, 43-26-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаан ажаһуугшадта хандана.

 

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан