Ниигэм 23 jun 2021 561

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Белорусси, Литвагаар аяншалаад...

“Буряад үнэн” сониной редактор Р.Б.Гармаевта үнэн сэдьхэлэй баярые хүргэжэ ябадагби. Социально-экономическа таһагта нэгэ үедэ хүдэлһэмни өөрын һайтай байгаа юм. Энэ һалбариин асуудалнуудаар Бүхэсоюзна летучканууд, семинарнууд үе-үе болоод лэ зарлагдадаг бэлэй. Тиимэһээ олон тээгүүр ябаһанби.

Тэрэ үедэ Белоруссиин түмэр замшадай дүй дүршэлые олондо дэлгэрүүлхэ зорилго табигдаад байба. “Правда Бурятии” сониной редакторай орлогшо П.Л.Натаевтай хоюулан Минск хото ниидэбэбди. Зүблөөн хоёр үдэр болобо. Удаань Брестскэ хэрэмые хамгаалан баатарлигаар нүгшэһэн, мүн плендэ абтажа, амидын тама үзэһэн совет сэрэгшэдэй дурасхаалда бодхоогдоһон мемориалда һүгэдэн ёһололгодо хабаадабабди. Брестын хэрэм һүрөөтэ сагай хүшөө мэтэ. Автобусуудаар дайнай үедэ үндэһэ таһаран галдуулһан Хатынь һууринай оршониие абаашажа харуулба.

- Аяар эндэ ерээд, хүршэ Литва ошонгүй бусаа һаа, гомдолтой байха. Вильнюс хүрэе, -гэһэн дурадхал бинь оруулбаб. Ажал дээрээ юун гэхэ юмбибди гээд Павел Лазаревич һанаагаа зобобо. Наһатай хүн, коммунис һэшхэл - түбхын түрүүндэ. Самолёдто билет абахань хүшэр саг һэн. Энэ баримтада шалтагаалаад хэдышье байхаар һэн бэзэ. Зөөлэн һуудалтай скоростной электричкын түргэншье гээшэнь. 3 сагһаа үлүүхэн ябаад, Вильнюс хүрэжэ, зочид буудалда түбхинэбэбди. Үглөөдэрынь экскурсяар ябаабди. Хуушанай хото харабабди. Илангаяа һонирхоһон юумэмнай гэхэдэ, амяараа арал дээрэ ХIV зуун жэл бодхоогдоһон Тракаи замаг һэн. Нариихан дугыгаар дамжан гараад, дундада зуун жэлнүүдэй барилгануудые хужарлан харабабди. Ондоо түбидэ ябаһан шэнги.

- Москвада Ленин багшынгаа Мавзолейдэ ороһомни - дээдын орой. Дахин ерэхэеэ мэдэнэгүйб гээд багшатаяа хахасаад гараа һэм. Харин Литвада хараһамни - үзэмжэлигэй орой, - гэжэ Павел Лазаревич тобшолбо.

...Бусаад байхадаа, уулзаха бүридөө намдаа баярые хүргэхэ.

- Шиниингээ һайгаар Литва хараабди. Харин юундэ Латви, Эстони ошоогүй һэнбибди? Ошоё гээд эрид эгсээр идхаа һааш, ошохол һэн бэзэб.

Үнэндөө, Прибалтикын республикануудай хоорондохи зайе оройдоол 3-4 час соо гаталхаар байгаа ха юм. Иигэжэ һанаад, мүнөөшье шаналмаар.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​