Ниигэм 24 jun 2021 314

​Ородой Элүүрые хамгаалгын яаманһаа Буряад Уласта эмшэд ерэхэ

© фото: pixabay.com

Июниин 27-һоо июлиин 11 болотор улас дотор ажаллангүй байха үдэрнүүдэй гурим соносхогдоо. Буряад Уласта табадахи долоон хоногоо коронавирус үбшэн дэлгэрһээр, тиимэһээ энэ байдал хубилгаха гэжэ гэртээ һууха гурим абтаа.

Ородой Холбоото Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Михаил Мурашкын даабаряар, Буряад Улас ерэхэ эмшэдэй бригада байгуулагдана гэжэ Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова хэлэбэ.

- Элүүрые хамгаалгын һалбари бүхыдөө хабаадуулагданхай, ехэ шахардуу байдал тохёолдоо. Наһа барагшадай тоо олошорно. Бүхы нөөсэнүүдээ гаргашалаа шахуубди. Манай гуйлтаар, можо нютагтамнай ерэхэ эмшэдэй бригада байгуулагдана, - гэжэ сайд тэмдэглэнэ.

Фото: pixabay.com