Ниигэм 24 jun 2021 509

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: “Юун гэхэ аад лэ, юун гэнэгүй юмбибди”?

Д.Ш.Хубитуев нэгэ иимэ шог хөөрэхэ дуратай юм һэн.

Буряад драмын театрайхид хамтын суглаан дээрээ эмхидхэлэй, зохёохы зорилгонуудаа зүбшэн хэлсэхэ ёһотой байба. Повесткэ соносхогдонхой, теэд директорһээ бэшэ хүн “ама тайлажа” үгэхэ юм бэшэ.

- Чё молчите? Говорить вы все мастера. А когда надо, в рот воды набрали! Говорите! – гэжэ директор Цырен Аюржанаевич Балбаров шангарба.

Артистнууд эсэшэнхэй байгаа юм гү, али үгэ хэлэлгэндэ нюургүй үдэр байгаа юм гү – дуб дуугайнууд. Артист Жан Балданов нүхэдэйнгөө шарайе һанаа зобонгёор адаглад гээд, аргаахан бодоод, аалиханаар хэлэбэ:

- Юун гэхэ аад лэ, юун гэнэгүй юмбибди?

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​