Ниигэм 25 jun 2021 313

​Зурхай - июниин 25, гарагай 6, буряад-монгол литээр 16

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир»- гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, найрлахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ бүлэ байгуулхада, худалдаа наймаа ябуулхада, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – амисхаалда хүндэ.