Ниигэм 25 jun 2021 413

Хэд бэ, ерээдүйн залуушуул?

Тээмэндэ үнгэргэгдэһэн Петербургын экономическа асари томо хуралдаанай үедэ Ород гүрэнэймнай эгээл томо банк “Ерээдүйн залуу нюуртай” танилсуулһан байна. 19 наһатай блогер Даня Милохин болоо

Тээмэндэ үнгэргэгдэһэн Петербургын экономическа асари томо хуралдаанай үедэ Ород гүрэнэймнай эгээл томо банк “Ерээдүйн залуу нюуртай” танилсуулһан байна. 19 наһатай блогер Даня Милохин болоо. Социальна сүлжээндэ элдэб юумэ табижа алдаршаһан намтартай. Харахада, хүбүүншье гэжэ хэлэхээр бэшэ блогер өөрын хуудаһан дээрэ хэдэн сая уншагшадтай боложо, мүнгэ ехээр олодог болонхой. Теэд гүрэнэймнай ехэнхи хүнүүд энээниие ойлгоногүй. Бүхы залуушуул хүдэлхэеэ болёод, ганса Интернедтэ һуушабалнь, дэлхэй дээрэ юун болохые һанахашье дуран хүрэнэгүй. Июниин 27-до тэмдэглэгдэхэ Залуушуулай үдэртэй дашарамдуулан, ерээдүйдэ ямар залуу халаан хэрэгтэйб гэжэ асуудал табибабди.

Эдуард Будаев, сурбалжалагша, уран зохёолшо:

- Мүнгөө тооложо шадаха, түсэблэхэ залуушуул ерээдүйдэ хэрэгтэй гэжэ һананаб. Юумэнһээ айжа ябахагүй зон хэрэгтэй.

Тэрэ телефондоо һуугаад, компьютер шагаагаад, мүнөөнэй залуушуул ном уншанагүй, хүнүүдээр хөөрэлдэжэ шаданагүй, хүгшэн залууе ойлгоногүй ха юм даа. Үнэн дээрээ хэлэбэл, дүлии мэтэ болошоно. Эгээл голхоролтойнь гэхэдэ, хараһан юумэнэйнгээ удхые хүнүүдтэ ойлгуулжа үгэжэ шаданагүй гээшэ. Харин ганса муу юумэнэй болобол, ойлгохо. Иимэ залуу халаан ото хэрэггүй.

Светлана Гомбоева, наһанайнгаа амаралтада:

- Би хоёр аша хүбүүтэйб. Баганиинь 8-тай, мүнөө жэл 1-дэхи класс дүүргээ. Ходо харахадашни, үнөөхил Тик-Ток хараад лэ һууха. Тхэквондодо ябадаг. Тиимэһээ өөртөөл хэрэгтэй тхэквондогой шанга тамиршадай мүрысөөнүүдые хаража, дүршэл абана гэжэ һанахаш даа.

Ехээр тэрэ телефоноо хараад, ууртай, сухалтай болоно. Үхибүүгээ компьютерһаа, телефонһоо холо болгогты гэжэ эжы абадань ходо хэлэжэ байдагби. Теэд өөһэдөө залуунууд байнал даа.

“Ехэ болоод хүдэлхэ гүш, али телефоноо баряад һууха гүш?” - гэжэ нэгэ дахин һурааб бага ашаһаань. Намда мүнгэн хэрэгтэй, 14 наһа хүрэһөөр хүдэлжэ эхилхэб гэжэ хэлээ. Ресторанда официантаар хүдэлөөд, гар мунса мүнгэ абахаб. Өөрыгөө тиигээд тэжээхэб гэхэдэнь, унашан алдааб. Мүнөөнэй хүүгэд лэ.

Валико Гаспарян, дуушан:

- Социальна сүлжээн бүхы наһанай хэрэг бэшэ, амиды ябахын ушар зорилго бэшэ гэжэ залуу халаанда ходо хэлэжэ үгэжэ байха хэрэгтэй.

Тэдэмнай гэр бүлын гурим, заншал мэдэхэеэ болишонхой. Энээниие тэдэ ойлгобол, наһанайнгаа удхые мэдэрхэ. Гэрэйнгээ сэнтэй баялигые үри һадаһадтаа дамжуулха, үргэн болгохо тухай мэдэхэгүй залуушуулда гүрэнэй ажал хэрэг, ниитэ хэрэггүй болошоно ха юм.

Елена Базарон, “ДоброДом” гэһэн һайн дуратанай ресурсна түбэй хүтэлбэрилэгшэ:

- Блогернууд хадаа мүнөөнэй сагта таарама юумэн болоод байна. Тэдэмнай элдэб бэрхэшээлнүүд тухай хүн зондо дуулгана. Ехэнхи ушарта ниитэдэ хэрэгтэй ажал хэрэг бүтээнэ. Заримандаа үлүү гарашахаяа һанадаг.

Гүрэн доторхи оршон байдалаа яагаад һайжаруулхаб, хажуудахи хүнүүдтээ хайшан гээд туһалхаб гэһэн наһанай хараса мүнөөнэй залуушуулда дутана гэжэ һанагшаб. Мүн хара ажал хэхэ дуратайшуулай үгы байхадань харамтай. Хүдөө ажахыда, заводуудта салин мүнгэ түлэбэлнь, залуушуул олоор хүдэлхэ байна гээд һанагдана.

Сергей Плотников, зүжэгшэн, дуушан:

- Эсэгэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгын хэрэгтэ таталгатайб. Тиимэһээ гүрэнөө, нютагаа, түүхынгээ баялигуудые сэгнэдэг залуушуул хэрэгтэй гэжэ һананаб. Социальна сүлжээн хадаа сагай эрилтэдэ харюусама болошонхой. Нэгэ талаһаа һайн ааб даа. Муу нүлөөнь бүри ехэл. Ерээдүйдэ нэгэшье ажал хэнгүй, унтари дээрээ хэбтээд, ганса Интернет орошонхой гэжэ һанагдахаар болошоод байна. Хэды тиигэбэшье, Ород гүрэнэй ерээдүй сүлжээнтэй нэгэ харгытай бэшэ.

Энэ ушараар “ВАЛЛ-И” гэһэн мультфильм ухаандам оронхой. Гол геройнуудынь замбуулинда корабль соо ниидэнэ. Хэды олон жэлдэ тэндэһээ гарангүй байгаад, ябажа шадахаяа болишоно. Иимэ болотороо залуушуулнай телефондоо һуухагүй бэзэ гээд найдагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ