Ниигэм 25 jun 2021 571

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Цырен Раднаевичай уяралай нулимса

Урда үеын аха захашуул залуу, эхилэн бэшээшэдые дэмжэдэг лэ байгаа. Уран зохёол дэлгэрүүлхэ талаар бюродо хүдэлжэ байһан Ц.Р.Галанов нэгэтэ Зэдэһээ ерэһэн Даша-Дабаа Мункуевые гарһаань хүтэлэнхэй, “Байгал” сэдхүүлһээ “Буряад үнэн” сонин руу, һөөргөө “Байгал” тээшээ - иигээд үдэрөө дууһан харгылбад.

“Харыт даа, ямар үзүүр бэлигтэй хүбүү олообиб” гэжэ байгаад үгүүлхэ юм. Тиихэ зуураа нюдэнһөө гараһан нулимсаа эзэлүүдгүй аршаад абадаг байба.

Даша-Дабаань, тухайлхада, “Бүргэд”, “Эхэ тухай дуун”, “Галууд” мэтын рассказуудаа асараад, “Байгал” сэдхүүлэй редколлегиин үзэмжэдэ табиһан байгаа ха. Иигэжэ бүхэли үдэрэй туршада Даша-Дабаагайнгаа бэлигые гайхан багтаажа ядаһан хоёр хэдэн тээшээ зүргэлһэн, Буряадай номой хэблэлдэшье хүрэһэн бэлэй. Цырен Раднаевичайнь хамсыгай үзүүр тиихэдэ нилээн лэ нороһон байха.

Нэгэтэ Чимит Цыдендамбаевай нютагтань - Тарбагатайда зохёолшын ойн баярайнь ёһололой үдэшэ боложо байба. Эрхирэгэй уран һайханай ансамблиин гэшүүд дуу бэлэгээ хангюурдаба. Гэнтэ харан гэһээм, дүтэхэнэ һууһан Цырен Раднаевич һугшаран татана ха. Дуунһаа уяршоо ха юм. «Хори угайм басагадни» гэжэ байгаад, эзэлүүдгүй мухариһан нулимсаяа аршажа һуугаа бэлэйл…

«Энэ Галани Цырен уяруу гээшэнь... Жаахан юумэнһээ уйлашадаг” - гэжэ Александр Жамбалдоржиевай хэлэдэг байһаниие һанажархёо һэм.

 

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​