Ниигэм 28 jun 2021 245

​Буряад Уласай ажаһуугшад коронавирусһаа заатагүй тарилга абаха

© фото: pixabay.com

Буряад Уластахи гүрэнэй санитарна ахамад эмшэн Сергей Ханхареев вакцинаци тухай тогтоол абаба.

Коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэ ушарһаа иимэ шиидхэбэри абтаба гээд тэмдэглэлтэй.

- Мүнөө үедэ COVID-19 үбшэнэй талаар Буряад Уласта шахардуу байдал тохёолдонхой. Үбшэнтэнэй тоо майн 22-һоо ургана. Шэнжэлгэнүүдэй дүнгүүдээр18-һаа 60 наһа хүрэтэр хүнүүд үбшэлнэ гэжэ элирээ. Тиимэһээ үбшэндэ нэрбэгдэхэ аюултай хүнүүдые нэн түрүүн заатагүй һэргылэмжын тарилга абаха гэһэн шиидхэбэри абаабди, - гэжэ Сергей Ханхареев хэлэбэ.

COVID-19 үбшэнһөө һэргылһэн тарилга заатагүй абаха хүнүүд:

- эмнэлгын болон болбосоролой эмхинүүдэй хүдэлмэрилэгшэд;

- ниигэмэй һалбариин хүдэлмэрилэгшэд;

- транспортын болон гэр байрын ажахын хүдэлмэрилэгшэд;

- туһаламжа үзүүлдэг һалбариин хүдэлмэрилэгшэд;

- федеральна, муниципальна, уласай засагай газарта алба хаагшад;

- соёлой, сүлөө сагаа үнгэргэлгын, тамирай эмхинүүдэй хүдэлмэрилэгшэд;

- МФЦ, банкнуудай ажаһуугшадтай харилсадаг таһагуудай, почтын, ниитэ нэгэ тоололгын газарай хүдэлмэрилэгшэд;

-оюутад болон 65-һаа дээшэ наһатай хүнүүд.

Һэргылэмжын тарилга 2021 оной августын 20 болотор тарюулха шухала.

Фото: pixabay.com