Ниигэм 28 jun 2021 259

​Буряадай Түнхэнэй аймаг хилэеэ хааба

© фото: Ок.ru

Июниин 27-һоо июлиин 11 болотор Түнхэнэй аймагай Шулуута нютагта санитана-эпидемиологическа пост хүдэлжэ эхилбэ. Тиимэһээ Түнхэнэй аймагта ажаһуудаг гэһэн бүридхэлдэ абтаһан зон болон июниин 23 болотор путёвко абаһан зон орохо аргатай.

Түнхэнэй аймаг ошохо хүсэлтэй бусад зон мэдүүлгэ бэшэжэ, аймагай засаг даргын хүлеэн абаха таһагта сахим хаягаар эльгээхэ болоно. Нэрэ, обогоо, ажаһуудаг газараа, утаһаяа зааһан мэдүүлгэнүүд коронавирустай тэмсэхэ аймагай штабта хараалагдаха.

- Аймагай курортнууд маска, перчатканууд, сэбэрлэхэ бодосуудаар хэдэн һарада хүрэхөөр хангагданхай. Бэеын халуун ходо шалгагдана. Арга абажа байһан ондо ондоо пансионадуудай хүнүүдэй хоорондоо харилсахагүйн тула, хуу сагуудта хубаарилагданхай, - гэжэ Түнхэнэй аймагай захиргаанай пресс-секретарь Дор Хамаганова тэмдэглэнэ.

Фото: Ок.ru