Ниигэм 30 jun 2021 480

​Алексей Цыденов Буряадай залуушуултай уулзаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Июниин 27-до Залуушуулай үдэртэ Алексей Цыденов онлайн-гуримаар уласай залуушуулай олониитын түлөөлэгшэдтэй уулзаа. Аймагуудһаа болон Улаан-Үдэһөө 100 гаран эдэбхитэд хуралдаанда хабаадаа.

Харилсаан «асуудал – харюу» гуримаар үнгэрөө, залуушуул хэдэн шэглэлнүүдээр һонирхоһон байна. Залуушуулда ямар дэмжэлтэ үзүүлэгдэнэб, юундэ залуушуул нютагһаань гаража ошоноб гэхэ мэтэ асуудалнууд залуу һүрэгые һонирхуулна. Тиихэдэ сүлөө сагаа хаана, яажа үнгэргэхэб, залуушуулай олониитын газарнуудые байгуулха асуудалнууд үргэнөөр хэлсэгдээ.

- Буряадай эдиршүүл болон оюутад һуралсалайнгаа һүүлээр хэхэ юумэгүй, наймаанай түбүүдтэ үймэлдэнэ. Тэдээндэ сүлөө сагаа туһатайгаар үнгэргэхэ талмайнууд үгы, - гэжэ олониитын эдэбхитэн Егор Чагдуров тэмдэглээ.

Егорой хэлэһээр, залуушуулда соёлой талаар объектнүүдые үргэнөөр нээхэ хэрэгтэй. Соёлой байшангуудта, номой сангуудта үдэшэлэндөө танилсалгын, ямар нэгэн ушараар уулзалгын, олоной хабаадалгатай наадануудые эмхидхэхэ, кинофильмнуудые, зүжэгүүдые хараһанаа хэлсэлгын, һанал бодолнуудаа бэелүүлгын газарнуудые байгуулха тухай дурадхаа.

- Соёлой яаманиие тодорхойлхыень хэлэхэбди. Бидэ мүнөө Үндэһэтэнэй номой сангай оройдо байнабди. Эндэ тиимэшүү хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхэдэ, уужам сэлюун байна, арга боломжонууд ехэ, - гэжэ Толгойлогшо харюусаа.

Улаан-Үдын залуу мэргэжэлтэн Валентина Айдаева Буряадта шэнэ үеын олониитын газарнуудые байгуулха боломжо тухай асуудал табяа.

- Байгша ондо Түб стадионой дэргэдэ скейтпарк байгуулнабди. Гудамжаар скейтээр һолжоржо ябаһан үхибүүд намайе байлгаад, һолжоролгын һорилго хэхэ газар үгы гэжэ хэлээ. Мүнөө үеын урлалай түб байгуулхые залуу бэлигтэйшүүл дурадхаа. Байгша ондо бидэ «Залуу» гэжэ түб нээгээбди. Тэндэ залуушуул дураараа ерэжэ, уулзаха аргатай, залуу бэлигтэйшүүлһээ түлбэри абанагүйбди. Иимэ түбүүдэй олон байһаниинь лэ һайн ааб даа. Тиимэһээ энээн дээрээ бидэ тогтохогүйбди, аргын бии болобол, иимэ газарнуудые олошоруулжа байхабди. Теэд мүнөө бүхы аргаараа COVID-19 үбшэнтэй тэмсэнэбди, тиигэбэшье хэзээб даа тэрэниие бидэ илахабди, - гэжэ Алексей Цыденов харюусаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар