Ниигэм 30 jun 2021 353

​Буряадай Хориин аймагта миинтээр үһэеэ абхуулха арга олдоо

© фото: pixabay.com

Хүндэ байдалда ороһон олон хүүгэдтэй гэртэхиндэ болон наһажаал зондо түлөөһэгүйгөөр үһэеэ тайруулха арга олдобо.

Аймагай ниитэ хамгаалгын таһаг үмсын ажал эрхилдэг «Хайша» гэһэн эмхи байгуулагша Светлана Цыбикжаповатай тусхай хэлсээ баталһанайнь һүүлдэ иимэ дүн гаража ерэбэ. Энэ түсэлые аймагай һунгамалнуудай зүблөөн дэмжэһэн байна.

Хориин аймагта хүндэ байдалда ороһон 2312 гэр бүлэ, 3667 наһатайшуул, 1324 хүн хизаарлагдамал арга боломжотой гэжэ тоо баримтанууд хэлэнэ. Аймаг дотор иимэ ниитэ эмхи мүнөө болотороо үгы байгаа, «Хайша» гэһэн үһэ абхуулха газар «түрүүшын хараасгай» болоно.

Жэлэй дүүрэтэр энэ эмхи хүндэ байдалда ороһон, туһада хэрэгтэй хүн зониие түлөөһэгүйгөөр үһыень абаха болоно. Хүүгэдые хамгаалгын болон наһатайшуулай һайндэрэй үмэнэ иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ, тиибэшье мииншье үдэрнүүдтэ ажаллажа байха болоно.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com