Ниигэм 8 jul 2021 443

​ГЭР БҮЛЫН ЖАРГАЛ

© фото: Аркадий Батомункуевай коллаж

Июлиин 8-да Ород гүрэндэ Гэр бүлын, инаг дуранай, үнэн сэхэ харилсаанай үдэр тэмдэглэгдэдэг гээшэ. Энэ һайндэр ород һүмын шажанһаа дамжан ерэһэн гээд хэлэхэдэ болохо. Юуб гэхэдэ, энэ үдэр нангин Пётр ба Феврониин үдэр. Эдэ хоёр нангинууд гэр бүлын сахюусанууд гэжэ хэлэгдэнэ. Инаг дуранай ба гэр бүлын жаргал гэһэн гүрэнэй шэнэ һайндэр бии болгохо тухай үүсхэл Совет Федерациин Зүблэлэй социальна политикын хорооной гэшүүд 2008 оной мартын 26-да гаргаһан байгаа.

Гүрэнэй талаһаа гэр бүлэнүүдые дэмжэһэн программанууд хараалагданхай. Жэшээлхэдэ, залуу бүлэнүүдтэ гэр худалдан абахадань, шэнээр барихадань туһа үзүүлэгдэнэ. Мүн гурбанһаа олон үхибүүтэй бүлэнүүдтэ мүнгэ ба гэр бариха газар үгэхэ туһа хүргэгдэнэ. Бага олзо оршотой бүлэнүүдтэ тэдхэмжэ дамжуулагдана.

Гэр бүлэ гээшэмнай ниитэтэй нягта холбоотой гээшэ. Инаг дуранай хүсэ шадалаар юм гү, али бурхан багшын үршөөлөөр гү даа, эрэ эхэнэр хоёр бэе бэедээ дурлажа, зохид гоё гэр бүлэ боложо жаргадаг. Теэд иимэ байдал ганса саарһан дээрэ гоёогдожо бэшээтэй байха. Хоёр зүрхэеэ нэгэн болгохо, һаналаа нэгэдүүлжэ, өөр өөрын дураар гэр бүлэ зохёохо гэһэн шиидхэбэри абагдадаг. Мүнөө 21-дэхи зуун жэлэй эхиндэ гэр бүлын ёһо гурим, жаргал гамнагдахаяа болинхой хаш гээд һанамаар байна. Буряад Уласай ЗАГС-ын тоо баримтануудые харабал, энээн тухай гэршэлнэ. Һалаха, һандарха бүлэнүүд жэлһээ жэлдэ ургана. Үнгэрһэн 2020 оной баримтануудаар 4408 гэр бүлэ мүндэлөө. Харин 3531 бүлэ бутаран һалаа. Байгша оной июнь һарын мэдээнүүдээр, 130 шэнэ бүлэ байгуулагдаа, 380 бүлэ һалаа. Шэнээр байгуулагдаха болон һалаха баримтанууд адлихан ябажа байна.

Энэ жэлэй июнь һара болотор 862 үхибүүн алтан дэлхэй дээрэ мүндэлөө. 16 үхибүүн шэнэ бүлэнүүдтэ үргэгдэжэ үгэгдөө. Энэ байдал тад хубилгахын тула гэр бүлын институдай ажал хубилгаха хэрэгтэй. Юундэ бүлэнүүдэй һалаха ушарнууд олон болооб? Байдалнай муудаа гү? Һайса бодонгүй, гэр бүлэ болохо түргэн шиидхэбэринүүд абагдана гү? Шалтагаанууд олон байха. Зүб бурууень элирүүлхэнь хүшэр. Манай элинсэг хулинсагуудай, эжы баабайнарай хэлэдэгээр, бүлынгөө жаргал эрхимээр гамнажа, бэе бэеэ хүндэлэн, үри хүүгэдээ хүнэй зэргэ хүнүүд болгожо, жаргалтай һуухамнай яалай.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Аркадий Батомункуевай коллаж