Ниигэм 9 jul 2021 569

Хэтын хани барисаан

- Ородой Холбоото Уласай Монгол Уластай эбэй хэлсээ баталһаар байгша ондо эгсэ 100 жэл гүйсэбэ гэжэ «Буряад үнэндөө» уншааб, - гэжэ эдэбхитэй уншагша Александра Дымбрыловна БАИРОВА урдаа дэлгэһэн гэрэл зурагуудаа, сонинуудаа харан-харан хөөрөөгөө эхилнэ. - Уряа урданһаа манай Захааминай буряадууд Халха Монголтоёо харгытайл байһан гээшэ. Дээгүүр - Сагаан Бэлшэрээр Уялган, Хээхэдээр мүнөөнэй Хүбсэгэл аймагай, наагуур – Нуртын Айнаг Голоор мүнөөнэй Булган аймагай хүн зонтой нягта харилсаатай байгаа. Тэндэхи хабтагай үргэн тала дайдаарнь олон тоото адуу малаа бэлшээжэ, зуһадагшье байһан. Мүн баһа шажанайшье талаар нягта холбоотой байгаа. Дээгүүрхин Даян Дээрэхиин хиидтэ (Хүбсэгэл), доогуурхин Ваангайн хүреэндэ (Булган) ошожо мүргэдэг һэн.

Зүблэлтэ засагай үедэ нэгэдэлнүүдээрээ – ажахынуудаараа хани барисаа тогтоодог байһан. Зундаа манай колхоз, совхозуудай ажалшад бригадануудаараа ошожо, үбһэ бэлдэгшэ байгаа. Тиигээд үбэлдөө газар уһанай хүрэһэн хойно наашань зөөдэг һэн.

Соёлой, болбосоролойшье талаар ехэ эбтэй байгаабди. Бэе бэедээ айлшалалсажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдадаг бэлэйбди. Энэ муухай пандемиин һүжэрөөгүй һаа, уулзажа, ушаржа байхал һэмди, - гэжэ Александра Дымбрыловна удхалан хөөрэбэ.

Манай айлшан Захааминдаа мэдээжэ соёлой, олониитын эдэбхитэн юм. Наһаараа номой санда амжалта түгэс хүдэлһэн Александра Дымбрыловна аймагайнгаашье, Буряадай АССР-эйшье грамота дипломуудаар, үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагдаһан юм. Буряадайнгаа соёлой ажалшадай V хуралдаанда хабаадажа, энгэрэй тэмдэг абаһанаа хадагалжа ябадаг. Удаань, 1985 ондо СССР-эй Соёлой яаманай «Эрхим ажалай түлөө» гэһэн энгэрэй тэмдэг зүүгээ һэн. Александра Дымбрыловна наһанайнгаа амаралтада гараадшье байхадаа, олониитын ажалда эдэбхитэйгээр хабаадаһаар. Энэшье ажалынь үндэрөөр сэгнэгдэжэ, Буряад Уласай 85 жэлэй, Захааминай аймагай 90 жэлэй ойнуудай медальнуудаар шагнагданхай..

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ