Ниигэм 12 jul 2021 414

Амаралтаяа хүдэлжэ үнгэргөөбди

Зунай һайхан үдэрнүүдтэ үхибүүдшье, оюутадшье амаржа, һуралсалай шэнэ жэлдэ бүри һайнаар һурахаяа бэеэ бэлдэжэ байнхай

Зунай һайхан үдэрнүүдтэ үхибүүдшье, оюутадшье амаржа, һуралсалай шэнэ жэлдэ бүри һайнаар һурахаяа бэеэ бэлдэжэ байнхай. Теэд зарим оюутад ажал олоод хүдэлнэ.

Ажалай отрядуудта орожо, мүнгэ олохо ушарнууд олон гээшэ. Барилгын талаар залуу хүбүүд, басагад дуратайгаар ажал ябуулна гээд хэлэлтэй. Жэшээлбэл, һүүлэй үедэ оюутад Улаан-ҮдэТурунтаево- Курумкан-Новый Уоян харгы барилгада эдэбхитэйгээр хабаадалсана. Сочи хотодохи олимпиин наадануудай спортын байшануудые, “Восточный” космодромой барилгада Буряадай оюутад оролсоо. Совет үедэ бүхы томо барилгануудта хүдэлөө.

Буряадта ажалай отрядууд 50 гаран жэлэй баян түүхэтэй. Энэ орёо сагташье тэдэ уялгануудаа һайнаар дүүргэнэ бшуу. Залуушуул загаһа буйлуулгын эмхидэ, түмэр харгыда проводнигоор, хүүгэдэй лагерьнуудта вожатаар болон бусад һалбарида хүдэлжэ, яһала мүнгэ оложо, бэеэ тэжээнэ.

Оюутан ябахадаа, ямар ажал хэжэ ябаабта гэһэн асуудалда харюунуудые дурадхахамнай.

Улзыто Цыбиков, ажалай ветеран:

 - Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуули дүүргэжэ, “инженермеханик” гэһэн мэргэжэлтэй болоһомби. Зун бүхэн ямар бэ даа ажал хэхэеэ эльгээгдэдэг байгаабди. Хоёрдохи курсын һүүлээр Красноярскда аяар һарын туршада практика гараабди. Комбайн бүтээлгын заводто хүдэлөөб. Иигэжэ оюутадые ерээдүй мэргэжэлдэнь һургадаг байгаа. Яһала һайн мүнгэ олоод ерээ һэм. Тэрэ мүнгөө хайшань гаргашалһанаа мүнөө һананагүйб даа.

Удаань хүдөө ажахыда ажалай отрядуудтай ошодог һэмди.

Ринчима Бадмацыренова, гэрһээ хүдэлдэг:

- Томск хотодо һурааб. Зунай хаһада оройдоол нэгэ һараар гэртээ ерэгшэ һэм.

Оюутан ябахадаа, банкын һалбарида хүдэлжэ үрдидэг бэлэйб. Үдэртөө 3-4 час хүдэлхэш. Сall centerтэ һуужа, хүн зоной дунда асуулта хэхэш, тэдэндэ хонходожо, һүүлэй мэдээнүүдые дуулгадаг байгаабди. Тэндэл хүдэлжэ, хүнүүдтэй һайнаар харилсажа эхилээб. Мүнөөшье минии ажалда туһатай болоно.

Оюутанай һанаанда тон ехэ мүнгэн ажалаймни салин бологшо бэлэй.

Эдуард Борхонов, обществознаниин багша:

- Буряадай багшанарай дээдэ һургуулиин түүхын факультедтэ һурахадаа, археологёор һонирходог байгааб. Тиимэһээ зундаа экспедицидэ ошодог һэм. Гурбан жэл ябааб.

Эрдэмэй академиин нэрэһээ археологиин шэнжэлгэнүүдые хэдэг байгаабди. Мүн экспедицидэ ябаһанаймнай түлөө салин түлэгдэдэг байгаа. Оройдоол 80 түхэриг абахаш. Тэрэ мүнгэндөө нэгэл һайн хубсаһанай зүйл абахаш. Бусад мүнгэншни ажабайдалай хэрэгүүдтэ гаргашалагдашаха.

Солбон Аюшеев, Посели һууринай һургуулиин захиралай орлогшо:

- Ажалай отрядуудта ябажа үзөөгүйб даа. Мүнгөөр дуталдаашьегүй һаа, юундэб даа хүдэлдэг байгааб. Суг хамта һурадаг, үетэн нүхэдөө дахажа ажалладаг байгаа гүб даа.

Хэдэн жэлдэ “Баку”, “Сеул” гэхэ мэтэ ресторануудта харуулшанаар хүдэлдэг байгааб. Танилнуудаараа ашаа зөөгшөөр ябалсахаш.

Олоһон мүнгэншье тиимэ ехэ байгаагүй. Юуб гэхэдэ, энэмнай 1990- ээд онууд болоно бшуу.

Автор: Борис БАЛДАНОВ