Ниигэм 13 jul 2021 191

​Урайни дуунууд шэнжэлэгдэхэ

Буряадай арадай дуунуудай тусхай ном Усть-Ордын тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойдо зорюулагдан хэблэгдэхээр хараалагданхай.

Арадай уран урлалай түб шэнжэлгын ажал ябуулжа эхилээ. Энэ ушараар экспедицинүүд эмхидхэгдэнэ. Һаяхана тэдэ Эхирит-Булагадай аймагай Гаханы һууринда ошожо, үндэр наһатай ажаһуугшадтай харилсаһан байна. Мария Ходоевна Ербахаева, Галина Антоновна Алхонова, Мария Борисовна Алексеева, Вера Ильинична Ангарова гэгшэд буряад арадай дуунууд тухай дэлгэрэнгыгээр хөөрэжэ үгөө, элинсэг хулинсагайнгаа дуунуудые хангюурдаад үгөө.

- Арадай дуунууд үшөө һайнаар шэнжэлэгдээгүй байна гэжэ экспедици харуулаа. Жэшээлбэл, хухалгаан (шог ёгто) дуунууд болоно. Дүхэриг нааданай, урилдаанай болон шэрээ баярлуулгын гэһэн гурбан шэглэлээр арадай дуун хубаарна гээд ойлгохоор. Эдэниие һанаад ябаһан, дууладаг хүнүүдтэй уулзахада, сэгнэшэгүй баяр болоно, - гэжэ Усть-Ордын арадай урлалай түбэй таһагые даагша Наталья Власова хөөрэнэ.

Тойрогой бүхы аймагуудаар аман зохёолой экспедицинүүд хүдэлхэ.

«Орда инфо» сайтһаа