Ниигэм 16 jul 2021 290

​“Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг”

 «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэһэн буряад хэлэ хүгжөөлгын урилдаан Буряад Уласай Толгойлогшын шангай түлөө республикада намартаа үнгэргэгдэхэ.

Энэ урилдаан буряад хэлэеэ сахиха ба хүгжөөхэ хэрэгтэ соёлой болон хэлэнэй заншал сахигша эрхим дүй дүршэлтэй гэр бүлэнүүдые, ажахынуудые, эмхи зургаануудые элирүүлжэ шагнаха гэһэн зорилготой юм.

Гансашье болбосоролой эмхинүүд эндэ хабаадаха бэшэ, мүн баһа гэр бүлэнүүд, республикын хангалгын эмхи зургаанууд, наймаанай болон хоол барилгын, аяншалгын болон хангалгын, банкнууд, бүхы янзын хэлхеэ холбооной, МФЦ, ниигэмэй, физическэ соёлой, тамирай, залуушуулай бодолгын, пенсионно хангалтын, ниигэмэй болон элүүрые хамгаалгын алба, мүнхэлэлгын болон бэшэшье элүүрые хамгаалгын эмхинүүд хабаадаха юм.

Дүн хамта 1 сая түхэригэй шан 10 номинацяар хубаагдаха:

«Эрхим гэр бүлэ»;

«Буряад хэлэ шудалуулха оршом байгуулһан Буряад Уласай эрхим һургуулиин дэргэдэ һуралсалай эмхи зургаан»;

«Түрэл буряад хэлэндээ һургаха түлэб бэелүүлэгшэ Буряад Уласай эрхим юрэнхы һуралсалай һургуули»;

«Гүрэнэй буряад хэлэндэ һургаха түлэб бэелүүлэгшэ Буряад Уласай эрхим юрэнхы һуралсалай эмхи»;

«Буряад Уласай эрхим мэргэжэлэй дунда һуралсалай гү, али мэргэжэлэй дээдэ һуралсалай эмхи зургаан»;

«Буряад Уласай хотын, хүдөөгэй эрхим байгууламжа»;

«Буряад Уласай эрхим аймаг, хотын тойрог болон хотын тойрогой хороо»;

«Буряад Уласай хангалгын һалбариин эрхим эмхи зургаан»;

«Буряад Уласай ниигэмэй һалбариин эрхим эмхи зургаан».

2021 оной сентябриин 23-һаа 30 болотор (Дабаа, Мигмар, Һагба, Пүрбэ гарагуудта: 8:30-һаа 17:30 болотор; Баасан гарагта: 8:30-һаа 16:30 болотор) 670001, Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото, Ленинэй гудамжа, 54, 214а таһаг - хаягаар мэдүүлгэнүүд абтаха, холбоогой утаһанууд: +7(3012) 21-31-40, 21-48-71.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ