Ниигэм 16 jul 2021 562

​“Алтаргана” хойшолуулагдаа

Үйлын үреэр табан тээшээ таһаржа ажаһууха хуби заяатай буряад арадаймнай түүхэдэ «Алтаргана» наадан онсо һуури эзэлдэг гээшэ. Хоёр жэлэй нэгэ дахин боложо байдаг энэ уулзалгые алишье нютагай угсаатан хүлеэн байдаг. Уласхоорондын 14-дэхи «Алтаргана» нёдондо аглаг һайхан Ага нютагта болохо байгаад, коронавирус үбшэнэй дэлгэрһэн шалтагһаа хойшолуулагдаа һэн. Тиин буряад арадаймнай ээлжээтэ найр наадан энэ зунай июлиин 30-31-эй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ аад, баhал хойшолуулагдаба.

Июлиин 6-да буряад угсаатанай ажаhуудаг нютаг можонуудай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатайгаар «Алтаргана» нааданай эмхидхэлэй хорооной суглаан онлайн аргаар үнгэргэгдөө. Суглаанда шухала асуудалнууд зүбшэгдөө. Үбэр Байгалай хизаарай губернатор, фестивалиин эмхидхэлэй хорооной түрүүлэгшэ Александр Осиповой хэлэhээр, Агын Буряадай тойрог «Алтарганада» хабаадагшадые угтан абахаар бэлэн байгаа. Бэлэдхэлэй ажал ехэ hайн ябуулагдаа. Теэд нааданда хабаадаха нютаг можонуудта коронавирус үбшэн мүнөө бүри ехээр hүжэрөөд байгаа сагта тус наада үнгэргэжэ яажашье болохогүй гэжэ шиидхэгдээ. Энэнь тон зүйтэй. Юуб гэхэдэ, Буряад Уласта, Үбэр Байгалай хизаарта, Эрхүүгэй можодо, мүн Монголдошье коронавирус hүжэрhэн зандаа ха юм.

Агын Буряадай тойрогой толгойлогшын социальна хүгжэлтын талаар орлогшо Билигма Будаева иигэжэ хэлэһэн байна:

- Хабаадагшадай ами наһан сэнтэй ха юм даа. Тиимэһээ онлайн гэжэ байгаад хэхэдэ буруу. 2022 ондо булта вакцина юумэ тарюулаад, олоороо эбтэйгээр сугларжа үнгэргэе гэжэ эмхидхэлэй хорооной гэшүүд баталба. Ямар һарада үнгэрхэ тухайнь ерэхэ жэлдэ элирүүлэгдэхэ.

Хэзээ энэ муухай хорото вирус холодон ходорхо юм? Харин бэеэ, гэр бүлэеэ аршалха хэрэг хүн бүхэнэй өөрын гарта. Тиимэhээ вакцина тарюулжа, ариг сэбэрэй байдал сахижа, элүүр энхэ ябаял даа гэжэ бидэшье уряалнабди.

Үнэхөөрөөшье, халдабарита муухай үбшэнэй һүжэржэ байгаа сагта арад зоной ами наһан юунһээшье сэнтэй. “Алтаргана” нааданда оролсохо зон тэсэбэритэйгээр энэ байдалые ойлгоно бэзэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ