Ниигэм 21 jul 2021 337

​Гурбадахи хүүргэ бэшэ

Үдэ гол дээгүүр баригдажа байһан шэнэ хүүргэдэ нэрэ олгуулхын тулада июлиин 20-һоо урилдаан соносхогдобо. Тиигэхыень Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Засагай газарай 2020 оной тоосоо хэхэ үедөө тэмдэглэһэн юм.

Августын 3 болотор [email protected] гэһэн хаягаар шэнэ хүүргын нэрэ дурадхажа болоно. Гадна Буряадай Засагай газарай социальна сүлжээн соохи тусхай хуудаһанда (@buryatiaoffcial) ниитэлүүлэгдэһэн энэ конкурс тухай мэдээсэл доро коммент болгон дуулгажа болоно. Илагшын нэрэ августын 14-дэ эли болохо юм. 2018 ондо Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинда пресс-хуралдаанай үеэр энэ хүүргэ бариха тухай хандаһан «Тивиком» теле-субагай сэдхүүлшэ Юлия Пермякова урилдаанай жюриие толгойлбо.

“Гурбадахи хүүргэ гэлтэгүйгөөр шэнэ нэрэ зохёогыт!”, - гэжэ Буряадай Засагай газарай Хэблэлэй албан уряална. 2020 оной апрель һараһаа шэнэ хүүргэ баригдажа эхилээ. Энэ хэрэгтэ федеральна һанһаа 7,5 млрд. түхэриг һомологдоо. 2024 оной эсэс багаар ашаглалда тушаагдаха юм.

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан