Ниигэм 23 jul 2021 370

​Шэнэ пекарни

Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев Могойто тосхоной шэнэ пекарниин ажалтай танилсаһан байна.

Олзын хэрэг эрхилэгшэ Наталья Жамцаранова 2020 оной намар Үбэр Байгалай хизаарай үйлэдбэри хүгжөөлгын жасаһаа «Проекты развития региона» гэһэн программаар хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа - 16 сая түхэриг абаа. Хахад жэлһээ үлүү бэлэдхэлэй ажал ябуулаад, июлиин эхеэр пекарни нээжэ, 11 янзын хилээмэ үйлэдбэрилнэ. Тэдэ «Хлебомир» гэһэн эмхиин дэмжэлгээр хилээмэнэй зүйлнүүдые болгоно.

«Үдэрэй 1 тонно хүрэтэр хилээмэнэй зүйлнүүдые үйлэдбэрилхэ хари гүрэнэй дээдэ технологиин түхеэрэлтэ абтанхай. «Агроэликс» ООО-гой талха хэрэглэдэгбди. Зүйлнүүдэймнай шанар шалгагдаа, зоной дунда яһала суутай боложо байна», - гэжэ олзын хэрэг эрхилэгшэ хөөрэнэ.

Буянто Батомункуевай тэмдэглэһээр, ондоошье аймагуудаар иимэ эдэй наймаа эмхидхэхэнь шухала. Олзын хэрэг эрхилэгшэ Наталья Жамцаранова саашадаа хилээмэ наймаалдаг өөрын павильон нээхэ түсэбтэй юм.

«Толон» сонинһоо