Ниигэм 27 jul 2021 785

Урданай бүтээлнүүдтэ шэнэ маяг оруулна

Һүүлэй жэлнүүдтэ буряад араднай хэлэеэ, ёһо заншалаа дээрэ үргэе гэһэн уряа доро ажабайдалаа зохёоно. Улаан-Үдын гудамжануудаар, худалдаа наймаанай дэлгүүрнүүдээр түрэлхи хэлээрээ хөөрэлдөөн элбэг болоо гээд адаглахаар. Арадайнгаа заншалта хубсаһа үмдэнхэй зон дайралдана. Гэхэтэй хамта, уран дархашуулай бүтээһэн абдарнууд, бурханай гунгарбаанууд, һиилэгдэһэн угалза зүүдхэлнүүд ехэ эрилтэтэй. Социальна сүлжээн соо табяатай уран гоёор бүтээгдэhэн гунгарбаануудые хараад, ехэтэ hайхашаажа, автортайнь танилсаха гэжэ бодоо бэлэйбди. Энэ хадаа хэhэн бүтээhэн ажалаараа олоной дунда суутай дархан Самбуу Батонимаев болоно.

- Модоор дарха хэхэ гэжэ юундэ шиидэһэн байнабта? Танай угта дархашуул бии гү?

- Үбгэн абамни дархан байгаа. Һэеы гэрэй эд бараа, мориной шарга, тэргэ дархалдаг һэн. Абамни баһал дархан

- Бурханай гунгарбаануудые, шэрээ һандалинуудые бүтээдэг бэлэй. Би хажуугаарнь эрьелдэһээр байтараа, һонирхожо эхилээб. Тиигэһээр лэ дархалдаг болооб. Түрүүн жаахан байра соо захилнуудые бүтээдэг һэмди. Дүй дүршэлтэй боложо, амяараа багахан байра барижа, тэндээ дархалжа эхилээб. Захилнуудни олон боложол байгаа - гансаараа урдань орохонь бэрхэтэй болоо. Тиихэдээл ажалаа үргэн болгохо гээд, хоёр-гурбан дархашуулые хажуудаа урижа, сугтаа ажаллаха гэжэ шиидээбди.

- Мүнөө хэды хүн ажалланабта?

- Мүнөө хоёр залуушуултай ажалланаб. Хэжэнгэ нютагай Баир Субанов гартаа баһал дүйтэй хүбүүн юм. Ивалгын гар урлалай колледж түгэсхэһэн. Хоёрдохи дархамнай Арсалан Аюшиев бүри залуухан юм. Уран зураашан. Эдэ хоёрни ехэ эрмэлзэлтэй хүбүүд лэ. Нюдэндөө галтай, сэдьхэлээрээ сэбэр, урин дулаан шарайтай...

- Ямар модоор дархалнабта? Ажалдаа ямар оньһон хэрэгсэлнүүдые хэрэглэнэбта?

- Гол түлэб нарһан модо, хуша хэрэглэнэбди. Нойтон модо абаад, тэрэнээ хюрөөдөөд, тусхай хэрэгсэл соо хатааһанай һүүлээр дархалжа эхилнэбди. Мүнгэнэй суглархада, жэлһээ жэлдэ хэрэгтэй хэрэгсэл абахаш даа. Гэнтэ булта хэрэгсэл абажа шадахагүй байнабди. Мүнөө дээрээ ажал хэхэдэ хэрэгтэй хэрэгсэлнүүдээр дүүрэн хангагданхайбди.

- Цех соотнай харахадамни, буряад гуримаар бүтээгдэнхэй абдарнууд, гунгарбаанууд олон байна.

- Нээрээшье, тон зүб адаглажа хараһан байнат. Мүнөө сагта модоор бүхы юумэ хэхэеэ болёод, ганса абдарнуудые, гунгарбаа бүтээхэ гэжэ шиидээбди. Захилнууд олон ороно. Буряад зон үндэһэтэ байдалдаа дахин анхаралаа табижа эхилээ. Теэд бидэ хуушан үеын сагай бүтээлнүүдтэ мүнөө үеын шэнэ нэбтэрүүлгэнүүдые оруулха гэжэ бодоод, тэрэ шэглэлээр ажалаа ябуулжа байнабди. Урдань һэеы гэрнүүд соо табидаг һаа, мүнөө болбосон түхэлтэй гэртэ табигдажа, шэмэг боложо харагдахаарнь бүтээнэбди. Жэшээлхэдэ, томо гэгшын абдарнуудые хэнгүй, дунда хэмжээнэйхиие хэхэ гэжэ оролдонобди.

- Олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ гүрэнэй талаһаа туһа үзүүлэгдэхэ ажал ябуулагдана гээшэ. Гүрэнэй туһаламжа танда хэрэгтэй гү?

- Олзын хэрэг эрхилэгшэд гээд, һаяхана бүридэлдэ орообди. Хубиин хэрэгүүдые дэмжэдэг албанда ошоходомнай, яһала һайнаар, ойлгосотойгоор бидэндэ хөөрэжэ үгөө юм. Теэд даб дээрээ өөрынгөө хүсэ шадалаар хүшхэрнэбди. Хожом ажалаа үргэн болгохо гээ һаамнай, туһаламжа хэрэгтэй болоходоо магад. Жэшээнь, модоной станогуудаа шэнэлжэ болохобди.

- Бүтээлнүүдээ наймаалдаг өөрын дэлгүүртэй гүт?

- Дэлгүүр гэжэ үгы. Захилнуудай ороходонь лэ, бүтээгээд үгэнэбди. Зар-реклама гэжэ юумэ балай үгы. Аман үгөөр дамжаад, ородоор хэлэбэл, “сарафанное радио” шанга даа. Өөрыгөө магтахаяа һананагүйб. Теэд барагаар хэгдэһэн барааемнай зон хараад, захил хэнэ.

PS: Ямаршье шэнэ хэрэг эрхилхэдэ, хүндэ байдаг, мүнгэ алтаншье дуталдадаг гээшэ. Харин Самбуу Дугарович гүрэнhөө туһаламжа эринэгүй. Бүтээлнүүдээ худалдаад, тэрэ мүнгөөрөө модо шулуугаа болон зэмсэгүүдээ бага сагаар абаhаар байтарнь, мүнөө ажалынь яhала хүгжэжэ эхилээ. Тиин наhанайнь хани нүхэр Елена мүн лэ ходо хажуудань туhалаа юм ааб даа. Елена багша юм. Түбэд, монгол хэлэ шудалдаг. Оршуулагшаар Буряадай эрдэмэй түбтэ хүдэлнэ. Гол ажалайнгаа һүүлээр мастерскойдонь ерээд, шэрдэхэ, угааха, эдеэ шанаха ажалыень хээд ошоно.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ