Ниигэм 26 jul 2021 781

Даши Намдаковой «Тужа»

Үбэр Байгалай хизаарта «Тужа» гэһэн ленд-арт парк байгуулагдана. Энэ аяншадай гайхамшагта үзэсхэлэн Россиин габьяата уран зурааша, дэлхэйдэ мэдээжэ Даши Намдаковой тоонто нютаг Үхэригтэ нээгдэхэ. Үзэсхэлэн байгаалиин домог суута шүтөөнүүдэй хоорондо уран бүтээлшэ туһамаршадаараа оршон тойронтой тааруулһан бүтээлнүүдые модоор урлана.

- Үбэр Байгалай үрэжэлтэ нангин газар заха хизааргүйгөөр нэмжыһэн тэнгэритэй ниилэһэн наруули налуу добо гүбээнүүдээрээ урашуулда баһал өөрын нүлөө үзүүлнэл даа. Эндэ, олоной үймөөнһөө холо өөрынгөө сэбэр сэгсэ сэдьхэлдэ умбан, урлалай уран нариниие урматайгаар бэелүүлхэдэ эгээл таарана. Тиигэжэ Даши Намдаков туһалагшадтаяа, нютагайнгаа зонтой эб хамта тоонто нютагайнгаа ажабайдалда шэнэ амисхал оруулна, - гэжэ Даши Намдаковай Арт-фондодо хөөрөө.

2020 ондо Үбэр Байгалай Засагай газарай болон Соёлой яаманай дэмжэлгээр үзэсхэлэнгые байгуулха түрүүшын алхам хэгдээ һэн. «Тужада» эндэ үзэгдөөгүй һонин соёлой түб – баруун хойто зүгэй скандинавска хэлбэреэр байшан баригдаа һэн. Эндэ элидхэлнүүдые, багашаг зүжэг наадануудые, кинофильмнуудые, элдэбын үзэсхэлэнгүүдые, мастер[1]классуудые харуулжа байха юм.

Мүнөө соёлой түбэй дэргэдэ дархашуулай урлалаа бүтээжэ байха зунай һэрюун байра баригдана. Энэ байра баһал урдын ангуушадай, малшадай ажаһуудаг гэрнүүдые һажаан баригдажа, мүн баһа заншалаа сахилгадамнай һайнаар нүлөөлхэ.

80-90 хүнэй налайжа һуухаар зунай веранда Зуун-Найматай горхоной эрьедэ баһал заншалта буряад гэрэй маягтайгаар баригдаа. Эндэл арадай заншалта хоол барихада хэндэшье аятай байха.

Парк соо найман ханатай үргэн ехэ талмайтай буряад гэрэй түхэлтэйгөөр беседка-ротонда мондогор модонуудаар бодхогдохо. Эндэһээ домог дуута уула хадануудые, хатан Хёлгые хаража ханахада хабатай һайн байха. «Тужада» бууһан айлшад мүнөө буряад болон айлшадай гэрнүүдтэ байха аргатай.

- Аяншалгые хүгжөөбэлнай, соёлдомнай хэмжэшэгүй ехэ дэмжэлгэ болохо. Тиихэдэ баһа соёлгүйгөөр ямаршье аяншалга «дохолхо» жэшээтэй. Ушар иимэһээ «Тужамнай» соёл аяншалга хоёрые зүбөөр нэгэдүүлһэн Үбэр Байгалай түрүүшын түлэб болохо. Иимэл түлэбүүд манай хизаарай ерээдүй гэжэ этигэнэбди. Эхэ орондоо үнэн шударгы байһандань Даши Намдаковта болон тэрэнэй гэр бүлэдэ баяр баясхалангаа мэдүүлнэбди, - гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай Соёлой яаманай сайд Ирина Левкович тэмдэглээ.

«Тужа» ленд-арт парк июлиин хуушаар нээгдэхээр хараалагданхай. Хизаарта эпидемиологическа байдалай хүшэр байһанһаа боложо, хараха үзэхэеэ, байраар байхааршье бууһан айлшад вакцина табюулһан, ПЦР-тест гараһан гү, али коронавируста эсэргүү гэһэн гэршэлгэ дансануудтай байха ёһотой.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ