Ниигэм 29 jul 2021 421

​Һургуулидань суглуулая

Нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Социальна талаар хамгаалгын яаман жэл бүри эмхидхэнэ. Энэшье жэл тус хэмжээн августын 1-дэ эхиеэ абахань.

Буряад Уласта түрэлхидгүй үлэһэн үхибүүдтэ туһаламжын түбүүдэй, наһа гүйсөөдүй хүүгэдэй реабилитационно газарнуудай, хүндэ оршон байдалда ороһон гэр бүлэнүүдтэ туһаламжын түбүүдэй харууһалга доро байһан 40 гаран хүмүүжүүлэгшэд сентябриин 1-дэ һургуулиин богоһо түрүүшынхиеэ алхажа орохонь. Тэдэ 1-дэхи классай шабинар болохонь гээшэ.

Хүндэ байдалтай гэртэхинтэй хүбүүд, басагадые һургуулидань суглуулха хэмжээ ябуулгада оролсохыень ажаһуугшад уригдана.

Нэгэдэхи классай комплект бэлэглэхэ дуратайшуул иимэ хаягаар августын 1-25- ай үдэрнүүдтэ хандаха аргатайт: УлаанҮдэ хото, Гагаринай үйлсэ, 10-дахи гэр, Буряад Уласай Социальна талаар хамгаалгын яаман.

2020 ондо нэгэдэхи класста ошоһон үхибүүдтэ һуралсалай хэрэгсэлнүүдтэй 50 портфель барюулагдаа һэн.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ