Ниигэм 30 jul 2021 138

Хангалтануудаа хаана гү?

Наһанай амаралтада гараһан хүн бүхэн гүрэнһөө тэдхэмжэ абана гээшэ. Дэлхэйн бүхы гүрэнүүдтэ иимэ гурим сахигданагүй. Жэшээлхэдэ, хүршэ Хитадта хүн бүхэн пенси абадаггүй. Тиимэһээ үбгэрхэ наһандаа үхибүүдтээ тэдхүүлхэ баатай болодог. Наһанайнгаа амаралтада гараад, нам ажаһуужа байһан зонһоо гүрэнэй тэдхэмжээр бүхы хангалтануудаа хаана гүт гэжэ асуубабди.

Жалсан Дондоков:

- Минии пенси дунда зэргынхиһээ (15 мянганһаа) нэгэ бага дээхэнүүр юм. Балай ядалданагүйб. Үлүү гараһан мүнгөөрөө үхибүүдтээ, аша зээнэртээ туһалдагби. 78 наhатайб. Эгээл залуу “Агуу дайнай үхибүүд” мүнөө 76-тайнууд юм. Тэдэндэ пенсидэнь нэмэлтэ мүнгэ үгэжэ туһалхал байгаал даа. Тиихэдээ Россиин хэмжээндэ тусхай хуули баталха байгаа. Манай Буряадай Арадай Хурал ара талын ветерануудта болон эрэмдэг бэетэйшүүлдэ хабаатай хуули зохёобошье, дээрэһээ зүбшөөлгүй хадаа хүсэндөө ороногүй.

Гадна наһанай амаралтада гараха болзор һунаажа, манай гүрэн үлүү ехэ алмалта хээгүйл даа гэжэ һанагдана. Шадалгүй болошоод, заримашуул шархиитараа ажал хэнэ. Теэд даб гээд бэлэн ажал олдоодхихошьегүй гүб даа.

Светлана Дашиева:

- Гэр байрынкоммунальна ажахын түлөө, эм домдо, эдеэ хоолдо диилэнхи хуби пенсимни ябашана. Хүрэнэгүйл даа. Хэрбэеэ 45 мянган түхэриг абадаг һаа, бүхы хангалтануудаа хаагаад, үшөө үлээшыень суглуулжа байха һэм. Тэрэнээрээ холын орон нютагуудаар аяндашье ябаад ерэхэ һэмби, зээнэртээшье эльгээжэ байха һэм.

Светлана Жапова:

- Хаанаашье хүрэнэгүйл даа. 30 мянган түхэриг пенси абадаг һаа, магад, хүрэжэ болохо һэн. Түлеэгээ абанаб. Зайн галай, бог шоройн түлөө түлэнэб. Заримдаа эдеэ ундандаашье хүрэхэеэ болишоно. Хүбүүдэй туһалаагүй һаа, яаха һэнбиб?

Цыренсу Сибиданова:

- Пенсиин ехэнхи хуби гэр байрын-коммунальна ажахын түлөө ябашана. Эм домшье үнэтэй боложол байна. Эдихэ уухаяа абанаш. Хүрэнэгүй гэхэдэ болохол даа. Теэдшье һара бүри сагтаа унажа байгаа хадаа болоол гүб даа. 30 мянган түхэри пенси абадаг һаа, бүхы гаргашадам хүрөөд байха һэн.

Нина Артугаева:

- Би пенсеэрээ ипотекэеэ хаанаб. Таабайнгаа мүнгөөр эдеэ хоолоо абадагбди. Гэр байрын түлбэриие басагамнай түлэдэг. Пенсиимнай хэмжээн бага байнал даа. Гүрэнэй ажалда шархиитараа ябажа-ябажа, иимэ жаа мүнгэ абанабди.

Светлана Жамсаранова:

- Пенси абахаһаа гадуур ажал хэдэг зон – эгээл баяшуул гээшэбди. Намда ганса пенсиеэ хараад һуухаар. Хүргөөхөөр. Теэд хүбүүндээ туһалха юм гээд лэ һалирнаб. 1990-ээд онууд бэшэ ха юм. Хэдэн һараар салин абангүй байхадамнай, гэртэхинэйм пенси саг соогоо буужа, нилээд туһа болоод үгэгшэ һэн.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА хөөрэлдэбэ​

Фото: dreamstime.com