Ниигэм 30 jul 2021 362

​Япон руу ябуулагдахань гү?

Гадаада оронуудта шэрдэгдэһэн гү, али тэрэл өөрынгөө үнгөөр һамнагдаһан хониной нооһоор ээрэгдэһэн утаһа «AZHUR-WOOL» Байгалай нэхэлгын комбинат эльгээжэ байха гэжэ Буряадай региональна хүгжэлтын жаса мэдээсэнэ

Энэ компани Сибирьтэ болон Алас Дурнада һамнагдаһан нооһоной 70 хуби хэрэглэжэ ээрэгдэһэн утаһа гаргадаг гансахан үйлэдбэри болоно. Тэндэ хони үдхэдэг ажахынуудһаа угаагдаһан нарин нооһо абахаар бэлэн. Гүйсэдхэхы захирал Алексей Спиридоновой хэлэһээр, комбинат 30 хуби Ородой дэлгүүрые ээрэһэн энэ утаһаар хангажа шадаха. Мүн баһа гадаадын гүрэнүүдтэ компани эдэбхитэйгээр ажал ябуулна. Үйлэдбэрилэгдэһэн утаһанууд, бүдүүд Россиида болон СНГ-гэй гүрэнүүдтэ, илангаяа хүйтэн уларилтай оронуудта ехээр хэрэглэгдэнэ. Мүн баһа Европодо болон Латиин Америкэдэ ехэ һурагшалдаг.

- Байгша ондо бидэ Казахстанда утаһануудаа худалдажа эхилхэмнай. Манай нооһон утаһа: «Тэгам», «Alem-BT», ТОО «Универсал-Реклама» үйлэдбэринүүд хэрэглэхэ. Мүнөө Наран Уластай хэлсээнүүд эхилэнхэй. Тэндэхи DiakeitoCo.,LTD, Motohiro & Co., LTD, Taiyo Woolen Spinning Co.,LTD гэһэн компанинуудые шэнжэлнэбди. Мүн баһа эдэ компанинуудай байрладаг: Гифу, Сидзуока, Айти и Миэ префектурануудтай танилсанабди. Үйлэдбэрилһэн зүйлнүүдэйнгээ 20 хубиие тиишээл тушаахабди гэжэ тоолонобди. 2024 онһоо һарадаа 60 тонно пряжа үйлэдбэрилхэбди, - гэжэ Алексей Спиридонов хөөрэнэ.

Һануулхада, комбинат февральһаа буряад хонидой нарин нооһоор нэхэгдэһэн зүйлнүүдые, тэрэ тоодо буряад угалзануудтай пледүүдые, палантинуудые, оймһо, малгай, шарф, дотор хубсаһа «AZHURWOOL» тэмдэгээр гаргажа эхилээ. Харин ерэхэ жэлдэ һурагшадай жилет болон жакедүүдые наймаанда гаргаха.

 - Ээрэлгын һүүлээрхи үлэгдэлнүүдээр хүнжэл, дэрэ, аяншадай, ангуушадай, загаһашадай бүтүү хүнжэлнүүдые үйлэдбэрилжэ эхилхэбди. Тиигээд лэ нэгэшье үлэгдэлгүйгөөр үйлэдбэриеэ эхилхэ аргатайбди. Тиихын тула өөрын угаалга нээхэбди. Тиихэдээ абаһан нооһомнай үлэгдэлгүй хэрэглэгдэхэ арга олгохо. Тиигэжэ Россиин, уласхоорондыншье рыногүүдтэ бата һуурияа эзэлхэбди, - гэжэ гүйсэдхэхы захирал тэмдэглэнэ. - Мүнөө угаагдаһан нарин нооһо Хакасиһаа болон Үбэр Байгалай хизаарһаа абанабди. Буряадтаа тон багаар абанабди - эндэмнай ехэнхидээ шэрүүн нооһотой хони үдхэнэ ха юм. Тиимэһээ Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яамантай нарин нооһото үүлтэрэй хонидые олошоруулха талаар хэлсээнүүд ябуулагдана.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ