Ниигэм 4 aug 2021 307

​Үдэ голнай үерлэхэнь гү?

Байгша зун урда жэлнүүдтэ орходоо, хура бороогоор элбэг. Август һарада аадар бороогой аалидаагүй һаань, үер болохоор хүлеэгдэнэ. Уһа голой хажуугаар «уурхайгаа» түхеэрһэн Улаан-Үдын ажаһуугшад хохидожо магад.

Эгээл тиимэһээ Улаан-Үдын Захиргаан Үдэ голой, Сэлэнгэ мүрэнэй эрьеэр ажаһуудаг зониие эртээнһээ бэлэдхэл хэхыень - тон үнэ сэнтэй бараагаа дээгүүр хадагалхыень, уһанай ерэбэл, гэрэйнгээ орой дээрэ гараха аргатай байхыень уряална.

Августын эхин бороотой байжа, сүүдхын туршада Сэлэнгэ мүрэн 12 сантиметрээр нэмэгдээ. УлаанҮдын мэр Игорь Шутенковой дуулгаһаар, Монголой Орхон мүрэн 22 сантиметрээр дээшээ болоо. Тэндэһээ эхиеэ абадаг Сэлэнгэ мүрэн мүн лэ нэмэгдээ гээшэ. Мүнөө дээрээ 187 сантиметр болоод байна. Аюулта бэшэ.

Тон аюултай хэмжээниинь – 330 сантиметр юм. 230 сантиметр болотор нэмэгдэбэл, эрьеһээ халяад, хажуудахи газараа уһан доро оруулха бшуу.

Сэлэнгэ мүрэнэй зүүн эрьедэ ажаһуугшад хубиин скважинаһаа уһа уухаяа болёод байна. Тиимэһээ Комсомольский олтирогто, Солдатский, Заречный, Левый берег тосхонуудта, 19 газар ууха уһан үдэр бүри абаашагдана.

“Буряад үнэн” мэдээсэлэй албан