Ниигэм 4 aug 2021 348

​Юрэнхылэгшын  даабаряар

Буряад орондо һурагшадтай болон һуралсалай шэнэ жэлдэ нэгэдэхи ангида орохо үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдтэ түлбэринүүд түлэгдэжэ эхилээ. Россиин Юрэнхылэгшын даабаряар, 6-тайһаа 18 наһатайшуулда үгтэхэ 10 мянган түхэриг хэмжээнэй түлбэри августын 2-һоо түлэгдэжэ эхилээ.

Августын 2-ой байдалаар, банкнуудта түлбэри абаха гэжэ 155 мянган мэдүүлгэнүүд үгтэһэн байна. Энэ түлбэри Буряад орондо ажаһуудаг 182 мянган гэр бүлэнүүд абаха юм. Энэ хэрэгтэ федеральна һан жасаһаа РФ-гэй Пенсионно жасын Буряад Уластахи таһагта 1,5 млрд. түхэриг оруулагдаа.

- Хэрбэеэ Госуслуги порталда хандабал, ямаршье саарһа данса хэрэггүй. Үшөө нэгэ арга – Пенсионно фондын таһагта өөрөө ошожо, мэдүүлгэ бариха. Тэрэ мэдүүлгые табан үдэрэй туршада хаража үзөөд, гурбан үдэрэй туршада мүнгэ эльгээхэ. Мэдүүлгэнүүдые ноябриин 1 болотор эльгээжэ болохо, - гэжэ РФ-гэй Пенсионно жасын Буряад Уластахи таһагай эрхилэгшэ Климентий Шомоев тэмдэглэнэ.

Энэ түлбэри 6-тайһаа 18 наһа хүрэтэр үхибүүдэй түрэлхид, үргэжэ абагшад, харгалзалагшад, мүн баһа 18-23 наһатай аад, болбосоролой юрэнхы һургуулинуудта һурадаг, һуралсалаа үргэлжэлүүлдэг хүнүүд абаха эрхэтэй. Гадна энэ түлбэри гүрэнэй дүүрэн хангалтада байһан үхибүүдтэ үгтэхэ юм. Гүрэнэй харгалзалгада байдаг үхибүүдэй түлөө харгалзадаг эмхиинь хүтэлбэрилэгшэд мэдүүлгэ үгэхэ юм. Буряадта нэгэ дахин үгтэхэ түлбэри 19 интернат-гэрнүүдтэ байдаг гү, али түрэлхидгүй үлэһэн 6 - 18 наһатай үхибүүдтэ туһалха түбүүдтэ байдаг 539 үхибүүдтэ үгтэхэ. Асуудалнуудай гараа һаа, республикын ажаһуугшад Ниитэ нэгэн контакттүбэй мэргэжэлтэдтэ хандаха аргатай. Холбоо бариха утаһанууд: 8 800 600 03 51; 8 (3012) 29 14 14.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ