Ниигэм 6 aug 2021 402

​Баргажан тоонтотой бардамхан эгэшэмнай

(Үргэлжэлэл. Эхиниинь урдахи дугаарта)

Үнэхөөрөө, бидэ хубсаһа хунар, гутал абахадаа, ёһотой эзэн эхэнэр, энэрхы эжы байһан Ольга Потельхоновнатай зүбшэдэг, ямарынь дээрэб гэжэ хэлсэдэг бэлэйбди. Ерээд гаран онуудаар юумэнэй хоморой сагта хубсаһанай дэлгүүр дээрэшье суг ошодог һэмди. Гэртэнь ороходош, ходол халуун эдеэтэйгээр, хүндэмүүшэ ёһоор угтадаг бэлэй. Нэгэтэ бидэ, намайе хүлеэһэн Ханда Цыреновна Дашиева нүхэртэеэ редакцида дежурлажа оройтоод байхадамнай, «хоногты, орой харанхы болоо, эдеэн, уһан байха», - гээд угтахадань, ямаршье хүндэтэй айлшадһаа үлүүгээр хүндэлүүлжэ, һони һорьмойгоо хөөрэлдэжэ хоноогшо бэлэйбди. Иимэл һайхан сэдьхэлтэй, үнэн сэхэ зантай, үсэд нэтэрүү, эрилтэ ехэтэй эгэшэ нүхэрнай хүдэлдэг һэн.

 "Хүнһөө юумэ хармалдаггүй, байһанаараа хубаалдадаг, өөрынгөө шэб шэнэ хубсаһа, пальто, туфли түрэлхидтөө бэлэглэдэг һэн. Саг үргэлжэ түрэлхидэймнай үхибүүд - оюутад гэртэнь байдаг һэн», - гэжэ Климентий Потельхонович дурсан, уяран хөөрөө һэн.

Xүнүүдэй хэрэгтэ сэнтэйл даа

Эхынгээ ажалша бэрхые халан абаһан О.П.Цыренова хүдэлмэридөө мээхэй, бэедээ эрилтэтэй, нарин нягта, сэдьхэл һайтай, сэбэр сэхэ зантай хүн гэжэ суг хүдэлһэн олон зон гэршэлхэ байна.

Һайхан шарайтай, үндэр тэгшэ бэетэй Ольга Потельхоновна сабяб хубсаланхай, хододоо һүүлшын моододо тааралдуулан, үһэеэ абхууланхай, үндэр һүеытэй туфли гү, али сабхи үмдэнхэй тос-тос гээд коридор соогуур алхалдаг һэн. Даарахые мэдэдэггүй, ноябрь һара соо нимгэн хубсаһаар ябадаг бэлэй. Үхибүүдээ, аша зээнэрээ өөдэнь үндылгэжэ, өөрынгөө бэлиг шадабарида һургаа.

Ажал ама тоһододог, үргэдэг, далижуулдаг шуу. «Ажал гээшэ жаргал» гэһэн гаршаг оло дахин дабтагдана гэжэ О.П. Цыренова планёрко дээрэ хэлэдэг һэн. Зүгөөр гансал ажалдаа, зон нүхэдтөө бүхы сагаа зорюулдаг байһан эгэшэ нүхэрэймнай хүдэлмэриие гүрэн түрэмнай сэгнэхэ ёһоороо сэгнээ: «Шэн габьяата ажалай түлөө. В.И. Ленинэй түрэһөөр 100 жэлэй ойдо», "Ажалай ветеран» гэһэн медальнуудта, Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй Хүндэлэлэй грамотада, "Буряадай АССР-эй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө.

"Тооложо үгтэһэн наһан, төөлэжэ табиһан бэе" гэжэ буряад зон хэлсэдэг гээшэ. 1996 оной январиин эхеэр О.П.Цыренова гэнтэ наһа бараба. Түрэлхи хэлэеэ һайн мэдэхэ, шударгы бэрхэ, газетэеэ зохидоор шэмэглэжэ шадаха бэрхэ журналист, харюусалгата секретариин орлогшо байһан, суг хүдэлһэн найдамтай эгэшэ нүхэрнай, тэрэнэй арюун һайн сэдьхэл, түбшэн даруу, үнэн сэхэ зан манай зүрхэ сэдьхэлдэ нангин дурасхаал болон үлэнхэй.

 Хэһэн ажалынь, бэелүүлһэн түсэбүүдынь, бэлиг шадабаринь хүнүүдэй хэрэгтэ үнэхөөрөө сэнтэйл байнал даа. Залуушуулда хэлэһэн зүбшэл заабаринь манай ажабайдалдашье туһатай зандаа. 85 наһанай дабаанда хойто жэлэй мартын 7-до хүрэхэ байһан Ольга Потельхоновнае хододоо дурсан, угыень үргэлжэлүүлжэ ябаһан үри хүүгэдтэнь, аша зээнэртэнь һайн һайханиие хүсэел даа.

Бэлигма ОРБОДОЕВА