Ниигэм 6 aug 2021 310

​Наадажа урилдаа

Усть-Ордын номой сагай «Сайн байна!» гэhэн буряад хэлээр харилсаха түбэй дэргэдэ шагай наадаар мүрысөөн үнгэрбэ.

Мүрысөөнэй шүүгшэ Варвара Хангуева сугларагшадта энэ буряад арадай наадан тухай тобшохоноор хөөрэбэ.

Шагай наадан 13-дахи зуун жэлhээ түрүүн бии болоhон гэжэ түүхэшэд бодоно. Энэ наадан гансал ажамидаралай, баялигай удхатай бэшэ, харин 5 хушуу малтай холбоотой болоно.

Шагай нааданда Усть-Орда тосхоной гурбан гэр бүлын команданууд суглараа. Эндэ няhалалга, шүүрэлгэ, мори урилдаан гэhэн зүйлнүүдээр гурбан команданууд хоорондоо мүрысэбэ.

Номой сангай эмхидхэhэн турнирта тосхоной Бодеевтэнэй гэр бүлэ олоороо хабаадаа. Тэдэнэй төөдэй Ольга Нимаевна басагаяа, зээнэрээ нааданда абаад ерэбэ. Энэ бүлэ хоёр командада хубаараа. Тиихэдэ Шарыповтанай бүлэ гурбадахи команда болоhон байна. Шагай няhалалгаар зээ хүбүүниинь Слава Астунов 18 очко абажа, командаяа урид гаргаба.

Шүүрэлгэ мүрысөөндэ Бодеевтэнэй хоёрдохи командын бүридэлдэ ороhон Настя Александрова шалгараа.

Варвара Кирилловна сугларагшадта булагад яhатанай табаасай наада заажа үгөө. Yхибүүд арадайнгаа энэ нааданда ехэ hонирхол гаргажа, саашадаа үшөөл наадаха хүсэлтэйбди гээд хэлэнэ.

Мүрысөөнэй дүнгөөр Бодеевтэнэй нэгэдэхи команда илаба. Хоёрдохи hуури Шарыповтанай бүлэ эзэлээ. Бодеевтэнэй хоёрдохи команда гурбадахи болоо.

«Усть-Ордын үнэн» сонинһоо