Ниигэм 6 aug 2021 1012

Авто-унаагай алиниинь шанартайб?

Мүнөө Буряад орондомнай олон маркын автоунаанууд дурадхагдана. Олонхинь Япон гүрэндэ бүтээгдэһэн. Уластаа мэдээжэ улад зон ямар түхэлэй авто-унаада дуратайб, юунэйнь түлөө энэ тэрэ фирмын унаануудые шэлэһэн тухайнь һонирхон асуугаабди. Хэлэлтэйнь гэхэдэ, Алас Дурнын болон Сибириин тойрогуудаар «Тойота» фирмын авто-унаанууд олоной зүрхэ буляаһан. Буряадта илгаагүй байгаа.

Светлана Будашкаева, олониитын ажал ябуулагша:

- Би анханһаа томо авто-унаануудта дуратай байгша һэм. Һүүлэй сагта хото соогуур ябахада, жэжэ унаануудые зохидшоодог болооб. Түргэн, шуран, тоһо түлишэдэ хомхой бэшэ. Харин хүдөө гарахадаа, муу харгыгаар ябасатай томо унаануудые һайшаадагби. Шанга, шамбай, дүрбэн сахаригаараа шэрээд ябаха унаа гоё байдаг. Иишэ тиишээ амархаяа ошоходоо, томо багажнигтай, һуудалнуудаа дэбдеэд, орон болгожо унтаха унаанууд зохид. “Тойота”, “Ниссан”, “Хонда” түхэлэй унаануудаар ябажа үрдеэгүй байнаб. “Изудзу Эскудо” гэжэ машинатайб. Ехэл гоёшоодогби. Манай харгыгүй байдалда ехэл гоё. Шабар шабха, намаг, элһэн соогуур һанаа амар гарадаг.

1996 онһоо түмэр унаа жолоодожо эхилээб. Гаталһан эгээл ута замни гэхэдэ, 2003 ондо «Байгалай амазонконууд» гэһэн клубай гэшүүдтэй суг «БайгалБалтика» гэһэн автогүйлгөөндэ хабаадалсаһан байнаб. Тиихэдэ Москва, Санкт-Петербург, Балтиин гүрэнүүдээр Калининград, Белорусси хүрэтэр ошоод, һөөргөө ерээ һэмди.

Намхайн Мунхзул, Буряадай оперын дуушан, Буряад Уласай арадай зүжэгшэн:

- Би монгол хүн хадаа гибрид унаада дуратайб. “Тойота” түхэлэй машинанууд намда һайшаагдадаг. Томо унаанууд гоё. Мүнөө гэр бүлөөрөө булта багтаад ябаха томо “Тойота Альфард” гэжэ гибрид түхэлэй унаагаар ябанаб. Харин һүүлэй сагта юрэнхы ганса бензинээр ябадаг двигательтэй авто-унаа тухай бододог болооб. Ушарынь гэхэдэ, гибридэй батарей муудабал, шэнэлхэнь үнэтэй болохо. Тиимэһээ ганса бензинээр ябадаг байбал, үлүү бэрхэшээл гарахагүй гээд һананаб. Монгол орондо “Тойота Приус” ехэ элбэг гэжэ мэдэнэт. Тэндэш батарей юумыень һэлгэхэдэ, Россиида орходоо хямда. Бүхыдөө заһабарилгань бага зэргэ үнэгүй болодог гээшэ ааб даа. “Тойота” компаниин түмэр унаанууд һайн гэжэ тобшолол хэхэ байнаб.

Борис Цыренов, автоунаа наймаалагша:

- Буряадта “Тойота” фирмын авто-унаа олонхи зон шэлэдэг. Мүнөө “Хонда», “Ниссан” фирмын хямдашаг авто-унаа Япон гүрэнһөө оруулагдана. Һүүлэй сагта түмэр морин үнэтэй болоо. Доллар түхэригтэ орходоо ургана гээшэ. Тэрээнһээнь дулдыдажа, сэнгынь нэмэгдэнэ.

“Ниссан”, “Митсубиши”, “Хендай”, “Рено”, “Мазда” фирмын унаануудые абадаг болоо.

Балданцэрэнэй Баттувшин, Буряадай арадай зүжэгшэн:

- Минии эгээн дуратай авто-унаа гэхэдэ, «Тойота” болоод байна. Тон түрүүн “Жигули” машинаар ябадаг байгааб. Тэрэнэй һүүлээр “Тойота Калдинада” һуухадаа, самолёт соо һууһан шэнги байгаа һэн. Япон фирмэ авто-унаа һайн хэдэг, шададаг гэжэ бүхы дэлхэйдэ дүүрэн мэдээжэ. Мүнөө сагта бага хэмжээнэй унаагаар – «Тойота Приус» гибридээр ябанаб. Тоһо түлишэдэ хомхой бэшэ, холын харгыдашье, хото городтошье ябахада, зохид унаа. Мэргэн Санданов, Примориин Мариинска театрай гол дуушан: - Олон авто-унаанууд һайшаагдадаг гээшэл даа. Владивосток ерээд, бүришье толгой эрьемээр болоо. “Тойота” авто- концернын унаануудые лэ зохидшоодогби. Мүнгэтэйл һаа, ямаршье унаа унахаар ха юм. Гэр бүлэдөө олон хадаа долоонайман һууритай унаа хэрэгтэй болодог. “Тойота” һайн гэжэ хэлэхэ байнаб.

Бальжинима Дамбаев, «Бурятия» ГТРК-гай сурбалжалагша:

- Олон түхэлэй, олон маркын унаануудаар ябагдаа. “ВАЗ-2106” түхэлэй эгээн түрүүшын унаамни байгаа. Тэрэнээ мүнөөшье болотор хүндэ худалдаагүйб - гараж соомни байдаг. “Ниссан”, “Митсубиши”, “Тойота” маркын унаануудаар ябааб. Эгээн дулаан дурсалгануудни “Тойотатай” хабаатай. “Камри” унаагаар найман жэлэй туршада гүйлгөөб. Нэгэ дахин һайн заһабарилбал, удаахан ябадаг байгаа. 1990-ээд онуудаар бүтээгдэһэн япон машина ёһотойл бата бэхи, шэрхи байгаа. Мотор гээшэнь һалахагүй. Харин мүнөөнэй унаанууд ядуушаг болонхой.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ