Ниигэм 10 aug 2021 799

Улаан-Үдэдэ шэнэ һургуулинууд баригдана

Автотранспортная гудамжада 1275 һууритай һургуули  болон 32-дохи һургуулида 250 һууритай шэнэ корпус баригдана

Мүнөө Буряадай ниислэл хотодо шэнэ хоёр һургуули, эдеэ хоол бариха газарнууд баригдана.

Автотранспортная гудамжада 1275 һууритай һургуули  болон 32-дохи һургуулида 250 һууритай шэнэ корпус баригдана. Тиихэдэ сентябрь һарада 40-дэхи һургуулиин шэнэ байшан болон Хүгжэмэй-гуманитарна лицейн корпус нээгдэхэ юм.

Автотранспортная гудамжада оршоһон шэнэ һургуулиин найман блогой табандань барилгын ажал хэгдээ. Мүнөө бусад гурбан блог баригдана. «Дом 2000» гэһэн эмхи барилга ябуулна. Хэлсээнэй ёһоор, жэлэй дүүрэтэр барилга түгэсэхэ ёһотой. “Болбосорол” гэһэн үндэһэн түсэлөөр һургуулиин барилгада 1,2 миллиард түхэриг хараалагданхай.

Гэхэтэй хамта, байгша ондо 32-дохи һургуулида шэнэ байшан баригдажа эхилээ. «Дом 2000» гэһэн эмхи барилга ябуулна.

Тиихэдэ һурагшадые халуун хоолоор хангаха асуудалда онсо анхарал хандуулагдана. Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ һурагшадые халуун хоолоор хангаха хотын комбинат һэльбэн шэнэлэгдэнэ. Тиихэдэ 14-дэхи гимназида пищеблок баригдана. Һуралсалай шэнэ жэлдэ 35-дахи һургуулиин шабинар гарбан дабхарта шэнэ пищеблогто халуун хоол бариха аргатай болобо.

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан