Ниигэм 12 aug 2021 293

​Буряадай Северомуйск тосхондо соёлой болон тамирай ордон заһабарилагдаба

Северомуйск тосхонһоо һүүлэй жэлнүүдтэ ганса муу мэдээн абтана. Тэндэхи арад зоной гэр бараан хуушаранхай, һандаржа унана, ажаһуугшад үбэлдөө гэртээ хүлдэхөө һууна. Теэдшье һаяын үдэрнүүдтэ “Тоннельщик” гэһэн соёлой болон тамирай ордон заһабарилагдаба гэжэ мэдээн сэдьхэл дулаасуулна.

 Алас Дурна зүгэй субсидиин мүнгэндэ заһабарилга хэгдэжэ байнхай. Тамирай танхимай (залай) шэнэлэлгэдэ 6 сая 672 мянган түхэриг дамжуулагдаһан байна. Заһабарилгын ажал удангүй дүүрэхэ ёһотой.

Мүнөө үедэ “Тоннельщик” дотор соёлой мэргэжэлтэд онлайн аргаар олон тоото хэмжээ ябуулга эмхидхэжэ, тосхонойнгоо ажаһуугшадые баярлуулна.

Февраль һараһаа эндэ номой сан хүдэлжэ эхилээ. Соёлой хуушан байшанай дэргэдэ тэрэ оршодог һэн. Тэндэхи подвалһаа 14 мянга гаран ном гаргагдажа, шэнээр тоололго бүридхэгдөө.

Шэнэ, һаруул оршон байдалда хүдэлжэ эхилһэн эмхидэ номуудые табиха 10 таһалга худалдан абтагдаа. Номой санда үхибүүд олоор ябажа, номуудтай танилсана.

“Каляка-маляка” гэһэн уран зурагай студи хабарһаа үүдэеэ сэлиһэн байна. Гурбан наһатайһаа дээшэ багашуул дуратайгаар изостудида ябажа, зуража һурана, аппликаци хэнэ.

“Россияночка”, “Огни тоннеля”, “Огонёк” гэхэ мэтэ дуу хатарай, аман зохёолой хамталигуудта ажаһуугшад ябадаг заншалтай. Үндэр наһатайшуулда скандинавска аргаар бэеэ һорихонь дурадхагдана. Мүн тамирай танхимда хэдэн зүйлөөр һорилгонууд эмхидхэгдэдэг.

- Номой санда ерэхэ дуратайб. Эндэ ганса ном уншадаггүйбди. Субботын үдэр эндэ мультфильм харуулна. Номой сангай хүдэлмэрилэгшэдтэ проектор, бусад юумэнүүдые табихыень туһалнаб. Энээн тухай мэдээсэл тосхон дотороо няажа, хүнүүдые уринаб. Номой сангай мэргэжэлтэн Татьяна Борисовна Логинова һонирхолтой элдэб хэмжээ ябуулгануудые һанаад, үнгэргэдэг заншалтай, - гэжэ 12 наһатай Саша Алексеев хөөрэнэ.

Валентина Дмитриевна Полторанина 27 жэлдэ Северомуйск тосхондо ажаһууна. Соёлой хүдэлмэрилэгшэдэй шэнээр заһабарилагдаһан байшан соо ажалаа ябуулжа, уярһанаа тэрэ мэдүүлнэ:

- Эндэ ерэмсээрээ, “Тоннельщик” ябадагби. 2015 ондо хуушан байшаниинь дулаасуулха аргагүй үлэшөө. Хэды тиигэбэшье, хүдэлмэрилэгшэд өөрын арга шадалаар байшанаа дулаасуулжа, хүн зонтой хүдэлжэл байгаа. “Жемчужина” гэһэн тамирай болон соёлой комплексын дэргэдэ оруулхадань баяртайбди, - гэжэ Валентина Дмитриевна хэлэнэ.

“Муйская новь” сонинһоо