Ниигэм 13 aug 2021 413

​Буряадай ТОС-ууд эдэбхитэй хүгжэнэ

© фото: Борис Балданов

ТОС-уудай байгуулhан арадай штабуудта мянга гаран дурадхалнууд оронхой. Юунэй түлөө иимэ дурадхалнууд суглуулагданаб, ТОС-ой хүдэлөөн яажа саашаа хүгжэхэб, энээн тухай Буряадай Толгойлогшо ямар hанамжатайб? Эдэ бүгэдэ асуудалнуудаар "Сплетни" гэhэн арсалдаанай клубай суглаан дээрэ зүбшэбэ.

Улас дотор ТОС-ууд ехэ эдэбхитэй хүгжэнэ. Тиин мүнөө ганса нютагууд соогоо жаа-жуу ажал ябуулха бэшэ, бүри орёо бэрхэшээлнүүдтэй хүдэлхэ аргатай болотороо урганхай гээшэ. Тэрээнииень ниитэ ажал ябуулагшад, политигууд болон олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд ойлгоно.  Энэ ушарые арсалдаанай клубта хабаадагшадшье тэмдэглэнэ.

«Медиабрам, Дискуссионный клуб, ТОС-уудые бии болгохо тухай гүрэнэй аргагүй hайн, аша үрэтэй hанаа бодол гээшэ, нэгэ газарта ехэ эдэбхитэй, ажал хэхэеэ айхагүй, нютагайнгаа түлөө hанаата болодог зониие суглуулна гээшэ. Арадай штабта арад зон өөрынгөө hанамжануудаа, hанаа зобооhон бүхы асуудалнуудаа табиха, дурадхал оруулха аргатай. Бүхы эдэбхи үүсхэл арад зонhоол гараха еhотой», - гэжэ Буряад Уласай ТОС дэмжэлгын нөөсэлгын түбэй хүтэлбэрилэгшэ Бато-Жаргал Логинов хэлээ.

Энэ жэлдэ ТОС-ууд аргагүй ехэ үйлэ хэрэг бүтээхэ гэжэ шиидээ. Буряад соогоо хүгжэлтын арадай программа байгуулха бодол түрэhэн байна. Тиигэжэ ажал бурьялжа эхилээ. Энэ ушараар тусхай вайбер-чат, call-түб, аймагуудаар арадай штабуудые байгуулаа. Тэрэнэй хүсөөр арад зонhоо элдэб дурадхалнуудые, заршам заабаринуудые суглуулна. Энэ ажал августын дүүрэтэр түгэсэхэ. Удаань онлайн аргаар дуугаа үгэлгэ эмхидхэгдэхэ. Тиин эгээл олон дэмжэлгэтэй, эгээл эрхим эдэбхи үүсхэлнүүд Арадай программада оруулагдаха жэшээтэй юм. Гэхэ зуура, ТОС-ууд ажалайнгаа баян дансануудтай, дүй дүршэлөөрөө дүүрэн хубаалдаха аргатай. Тиин энэ дансаяа hунгагдаhан депутадта дамжуулха тухайгаа хабаадагшад дуулгана. Теэд иигээд ажал дүүрэхэ бэшэ, бүхы hанамжа, бодолнууд заабол бэелүүлэгдэхэ еhотой. Энэ ажалые уласай Толгойлогшо үндэрөөр сэгнэжэ, ажал хүдэлмэридөө хэрэглэхэ тухай дуулгана. Арадай программа зохёолгодо хабаадаха гэбэл, уласай штабта хандажа, хамта хүдэлхэдэ болохо.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Борис Балданов