Ниигэм 16 aug 2021 340

Буряад Уласта эрхим түймэр сарагша элирүүлэгдээ

Уласай шатада түрүүлһэн Виктор Филиппов Москвагай можодо үнгэргэгдэхэ Бүхэроссиин мүрысөөндэ уласаа түлөөлхэ

Буряад Уласта эрхим түймэр сарагша элирүүлэгдээ

Улаан-Үдэдэ анха түрүүшынхиеэ «Эрхим ойн түймэр сарагша» гэһэн уласай нэгэдэхи мүрысөөн үнгэрөө. Бүхэроссиин мүрысөөндэ уласаа түлөөлхэ эрхэдэ хүртэхэ гэжэ уласай хэмжээндээ 33 хабаадагша тулалдаа.

«Эрхимүүдэй эрхимүүд эндэ суглараа. Мүрысөөн хүнгэн бэшэ, тиимэһээ эгээл шандааһатайнь илажа гараха гэжэ этигэнэб. Түймэр сараха гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ, эндэ ажалдаа үнэн зүрхэнһөө дуратай, мэргэжэлээ сэдьхэлээрээ шэлэһэн зон хүдэлдэг»,  - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Пётр Мордовской хэлэбэ.

Эгээл шадалтай, хурдан, солбон хүнүүдые элирүүлхэ гэһэн шанга тулалдаануудай удаа Үбэр Байгалай авиационно ойн харуулай түймэр сарагша Виктор Филиппов түрүүлжэ шадаа. Тэрэ хоёрдохи һуури эзэлһэн Байгалай ойн ажахын Алексей Рудюкһаа оройдоол табан секундаар түргэн байгаа. Гурбадахи һуури Үбэр Байгалай авиационно ойн харуулай Баргажанай авиатаһагай Александр Кожевин гурбадахи болоо.

Тиихэдэ түйэмр саргшад эрдэм мэдэсэ шалгаха мүрысөөндэ хабаадаа гээд тэмдэглэлтэй.

Мүрысөөнэй дүнгүүдээр уласай шатада түрүүлһэн Виктор Филиппов Москвагай можодо үнгэргэгдэхэ Бүхэроссиин мүрысөөндэ уласаа түлөөлхэ.

Источник: РАЛХ

Фото: РАЛХ