Ниигэм 23 aug 2021 616

​Буряад Уласта Байгалай мэлхэй шулуун дээрэ хуһахан ургана

© фото: Эрдэни Дымчиковэй сүлжээ холбоонһоо

Байгал шадарай аймагай Турка, Горячинск нютагуудай дунда оршодог «Мэлхэй» гэһэн байгаалиин хүшөө дээрэ хуһан модоор шэнээр ургана. Энээн тухай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайдай орлогшо, олониитын ажал ябуулагша, аяншалгын фирмын захирал Эрдэни Дымчиков интернет хуудаһандаа толилоо.

- Байгаалиин энэ хүшөө дээрэ хуһан модон шэнээр ургана! 2017 оной үбэл ургажа байһан модо хэм б даа сабшажа унагаагаа һэн. Дүрбэн жэл болоод, хуһан ургажа эхилээ. Нарһан, шэнэһэн модонуудые сабшабал, тэдэ дахин ургахагүй. Хуһан модон удааншье сагта һаа, үндэһэнэйнгөө бүтэн байбал, ургаха, - гэжэ Эрдэни Дымчиков бэшэһэн байна.

Эрдэни Дымчиковэй буулгабари

Фото: Эрдэни Дымчиковэй сүлжээ холбоонһоо