Ниигэм 23 aug 2021 612

​Буряадай үшөө нэгэ нютаг архиһаа арсаба

© фото: yaputnik.ru

Түнхнэй аймагай Мондо нютагта архиһаа арсаха талаар ажал үшөө үнгэрһэн жэлдэ ябуулжа эхилһэн юм. Нютагай ажаһуугшадай үүсхэл олзын хэрэг эрхилэгшэд дэмжэһэн байна.

- Би энэ нютагта түрөөб. Архиһаа арсаха тухай асуудал 2020 оной эхиндэ табигдаа һэн. Хүнүүд энэ дурадхал дэмжэжэ, олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ энэ асуудал шиидхэлсэхыень дурадхагдаһан байгаа. Манай нютагта зургаан магазин, тэрээн бүхэндэнь архи худалдадаг. Тэдэнэй хоёрынь арсаһан байна. Хуули бусаар аохи наймаалдаг хүнүүд, газарнууд эндэмнай үгы, - гэжэ Мондо һомоной даргын уялга дүүргэгшэ Ольга Усольцева хэлэбэ.

Архиһаа арсаһа шиидхэбэриин абтаһанай удаа ажабайдал һайжараа. Юундэб гэхэдэ, архиһаа хорложо, түргэн туһаламжын эмшэдые дуудаха ушар үгы шахуу болоо, ахамад классуудай һурагшад архидахаа сугларнагүй, үйлсэдэ һогтуу хүнүүд харагданагүй.

2021 оной апрель һарада Буряад Уласта архиһаа арсаһан 10 нютаг бүридхэлдэ абтаа һэн.

Фото: yaputnik.ru