Ниигэм 24 aug 2021 497

​Агууехэ торгон замда аяншалгын долоон хоног Буряадта эмхидхэгдэхэ

© фото: silkroad.baikaltravel.ru/

Байгша оной сентябриин 17-һоо 20 болотор Буряад Уласай Засагай газар «Кухня великого хана» гэһэн эдеэ хоолой фестиваль, Хүдөө ажахын аяншалга хүгжөөхэ талаар бүхэроссиин хуралдаан болон «Своё» гэһэн фестиваль үнгэргэхэ.

4500 модо утатай Агууехэ торгон зам хэдэн зуугаад жэлдэ Зүүн зүг Баруун зүгтэй холбожо байһан худалдаа-наймаанай зам байһан гээд мэдээжэ.

Эдеэ хоолой фестивалиин хэмжээндэ 1330 оной «Кухня великого хана Туг Тэмура» гэһэн номоор Улаан-Үдэ хотын ресторануудта эдеэ хоол бэлдэхэ. «Тэнгис», «Орда», «Тала», «Вояж», «Эфир» эһэн ресторанууд хэмжээ ябуулгада хабаадалсажа, 3-3 янзын эдеэ хоол урданай рецепт мүнөө сагта тааруулан олондо дурадхаха.

2021 оной сентябриин 1-һээ 7 болотор Буряадай ажаһуугшад эдеэ хоол амталхаяа уригдана.

Тиихэдэ аяншалгын долоон хоногой шухала хэмжээ ябуулгануудай нэгэн хадаа фермерскэ ажахынуудай «Своё» гэһэн фестиваль болоно. Тус  хэмжээ ябуулга Соведүүдэй талмай дээрэ сентябриин 17-18-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдээ.

Гэхэтэй хамта, Хүдөө ажахын аяншалга хүгжөөхэ талаар бүхэроссиин хуралдаан баһал удха шанартай. Энэ хэмжээ ябуудга сентябриин 18-һаа 20 болотор үнгэргэгдэхэ. Тиихэдэ хуралдаанай хэмжээндэ суглаан, семинар, мастер-класс, хүдөө нютагуудта аяншүалгы саашадаа яажа хүгжөөхэб гэһэн асуудалаар хөөрэлдөөнүүд эмхидхэгдэхэ.

Тодорхой мэдээсэл «Байкал» гэһэн аяншалгын мэдээсэлэй түбэй http://silkroad.baikaltravel.ru/ сайтда абахаар.

Фото: silkroad.baikaltravel.ru/