Ниигэм 24 aug 2021 359

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси сентябриин 27-до үнгэрхэ

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ 19-дэхи сесси сентябриин 27-до үнгэргэгдэхэ. Энээн тухай захирамжа Буряад Уласай арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов абаһан байна.

Тиигэжэ энээнһээ урид ээлжээтэ сесси үнгэргэхэ тухай 2021 оной июлиин 12-то абтаһан захирамжа хуулиин хүсэеэ алдаба. 

Фото: Анна Огородник