Ниигэм 25 aug 2021 428

​Усть-Ордын Буряадай тойрогто һуралсалай шэнэ жэлһээ буряад хэлэ үзэжэ эхилхэнь

© фото: Анна Огородник

Эрхүү можын Губернаторай болон Засагай газарай мэдээсэлэй албанай мэдээсэһээр, Усть-Ордын Буряадай тойрогто һуралсалай шэнэ жэлһээ үшөө 8 һургуулинуудта ба 8 сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ үзэжэ эхилхэнь. Алайрай, Баяндайн, Боохоной, Нүхэдэй, Эхирид-Булагадай аймагуудта энэ хэрэг бэелүүлэгдэжэ эхилхэ юм.

Тиин бүхыдөө тойрогой 86 дунда һургуулинуудта, хүүгэдэй 57 сэсэрлигүүдтэ буряад хэшээлнүүд үнгэргэгдэхэ. Энээн тухай УстьОрдын тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев буряад хэлэнэй багшанарай суглаанда мэдээсэбэ.

Ерэхэ 2022 ондо УстьОрдын Буряадай тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэл гүйсэхэ. Энэ ушараар тойрогой захиргаан «Юбилейное поручение» гэжэ нэрлэгдэһэн проектын шугамаар олон хэмжээ ябуулгануудые түсэблэнхэй, һалбари бүхэн өөрын даабаритай юм.

Эрдэм һуралсалай эмхинүүд 52 даабари бэелүүлхэ, тэрэ тоодо буряад хэлэ үзэхэ. Нэмэжэ хэлэхэдэ, Усть-Ордын «Тубдэн Даржилин» дасанай дэргэдэ буряад хэлэнэй байшан нээгдэнхэй, харин тойрогой Хангаловай нэрэмжэтэ номой санда буряадаар харилсаха «Сайн байна! Здравствуйте!» гэһэн гэр бүлын түб ажалаа ябуулна.

Фото: Анна Огородник