Ниигэм 1 sep 2021 716

​Буряадай сурбалжалагша Союна Бухаева - ТЭФИ шагналай түгэсхэлэй шатада

«Ариг Ус» телекомпаниин «Восточный экспресс» гэһэн мэдээсэлэй дамжуулга хүтэлэгшэ Союна Бухаева Бүхэроссиин сэтгүүлшэдэй урилдаанай түрүүшүүлэй зэргэдэ оробо гэһэн баяртай мэдээсэл тараба. Эрхимүүдэй нэрэ сентябриин 11-дэ Сочи хотодо үнгэргэгдэхэ «ТЭФИ-Мультимедиа» шагнал барюулгын үедэ соносхогдохо. Манай нютагай басаган Москва хотын сурбалжалагшадтай нэгэ зэргэ финалда орожо шадаһаниинь һайшаалтай. Нэрлэбэл, Москва-24 гэһэн субагай мэдээсэлэй дамжуулга хүтэлэгшэ Иван Базанов, тиихэдэ  «МИР» гэһэн телеканалай хүтэлэгшэ Екатерина Абрамова болоно.

Илажа гараһан сэтгүүлшэд алтан диплом болон тусхай шанда хүртэхэ юм. Байгша ондо энэ мэдэжэ урилдаанда 1200 хүн хабаадаха гэжэ мэдүүлгэ оруулһан байна. Тэдэнэй оройдол 75 ажалнууд һүүлшын шата болотор хүрэжэ ошоһон байха юм. Нютагаймнай бэрхэ басаган эрхимэлхэ бэзэ гэжэ найдая, нүхэд! 

Автор: Булат БАДМАЕВ