Ниигэм 3 sep 2021 282

​Улаан-Үдын үдэр тэмдэглэлгэдэ һомологдохо мүнгэн һургуулинуудта дамжуулагдаха

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Улаан-Үдын үдэр тогтоһон эпидемиологическа байдалһаа боложо, тэмдэглэхэгүй гэһэн шиидхэбэри абтаа. Тиимэһээ һайндэр үнгэргэлгэдэ һомологдоһон хоёр сая түхэриг хотын һургуулинуудта дамжуулагдаха юм.

Хоёр жэлэй саана июнь һарын гурбадахи субботодо хотын үдэр тэмдэглэхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа һэн. Пандемиһээ боложо, баярай хэмжээ ябуулга намар үнгэргэхэ гэжэ хэлсэгдэһэн байгаа. Һуралсалай шэнэ жэл эхилжэ, коронавирусай багсаамжалагдаһан дүрбэдэхи долгинһоо һэргылжэ, баярай хэмжээ ябуулганууд болюулагдаба. 

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан