Ниигэм 3 sep 2021 722

​Улаан-Үдэдэ Сэлэнгэ мүрэн үерлэнэ

© фото: АригУс

Сэлэнгэ мүрэн үерлэжэ уһанай хэмжүүр дээшэлжэл байна. Үсэгэлдэрэй үдэшын 20.00 сагай мэргэжэлтэдэй үгэһэн мэдээгээр, СОНТ «Судостроитель»,  СНТ «Весна»  гэһэн зуһалангай 11 айлай гэрнүүдтэ шала дэрэнь уһан гараба. Тиихэдэ 100 гаран айлай хорёо шадарань уһан ерээ. Уһанда абатаһан 48 хүн өөрынгөө гэрээ орхижо түрэлэйхидтээ байрлаха баатайнууд.

Мүн лэ үсэгэлдэрэй мэдээгээр, Новоселенгинск нютаг шадар Сэлэнгэ мүрэнэй уһанай хэмжүүр 10 см, Усть-Кяхтада 3 см доошолоо. Улаан-Үдэдэ Сэлэнгын хэмжүүр 269 см болоод байна, уһанай эрьеэ ехээр халижа гаратарнь, 39 см үлөөд байна. Мэргэжэлтэдэй уридшалан үгэһэн мэдээгээр үерлэһэн мүрэн нэгэ бага номгоржо уһанайнь хэмжүүр доошолхо ёһотой юм. Хэды тиигэбэшье арад зон һэргэг байха ёһотой. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: АригУс