Ниигэм 7 sep 2021 271

​Алас Дурнын хүнгэлэлтэтэй ипотекэ Буряадай багшанар болон эмшэд абаха аргатай

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Сентябриин 6-да Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай пресс-конференци үнгэрөө. Энэ хуралдаанда тэрэ багшанар болон эмшэдтэ хүнгэлэлтэтэй ипотекэ бэлдэхэ талаар ажал эхилээ гэжэ тэрэ дуулгаба.

Иимэ дурадхал Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай хэмжээндэ Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын дүнгүүдтэй Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путиниие танилсуулха үедөө Юрий Трутнев оруулһан байна.

 «Байгша ондо энээниие бэелүүлхэ гэжэ оролдохобди», - гэжэ Юрий Трутнев хэлэбэ.

«Алас Дурнын ипотекын» бэелүүлэгдэжэ байһан хоёр жэлдэ 24 мянган хүн абаһан байна.

- Үнэхөөрөөшье, багшанар болор эмшэд хотодошье, хүдөөшье тон хэрэгтэй. Илангаяа хүдөө нютагуудта эмшэд дуталдана. Дутагдалай шухала асуудал – гэр байра болоно. Мүнөө эмшэдтэ абаһан ипотекыень гүрэн түлэхэ гэһэн уласай программа бэелүүлэгдэнэ. Энэ программада орохо дуратай зон олон. Тиимэһээ эмшэд хүдөө нютагуудта үлэнэ. Алас Дурнын ипотекэ гэһэн программа үргэдхэбэлнь, тон һайн дэмжэлгэ болохо, - гэжэ Баунтын түбэй больницын ахамад эмшэн Виталий Бабаев тэмдэглэбэ.

Бусад һалбаринуудта Алас Дурнын ипотекэ үргэдхэхэ гэжэ түсэблэгдэнэгүй гэжэ Юрий Трутнев тэмдэглэбэ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар