Ниигэм 8 sep 2021 417

​Буряад Уласта ойн ажахынхид модохонуудые тарихань

“Ой модоёо хамгаалая” гэһэн ээлжээтэ хэмжээ ябуулга сентябриин 16-да Загарайн аймагта үнгэрхэ юм

Хабартаа, намартаа ойн ажахынхид модохонуудые тариха ажал ябуулдаг. “Ой модоёо хамгаалая” гэһэн ээлжээтэ хэмжээ ябуулга сентябриин 16-да Загарайн аймагта үнгэрхэ юм. 35 гектар талмайда хуһан, нарһан, шэнэһэн, хасууринууд таригдахаар түсэблэгдэнэ.

- Нэгэ үдэрэй туршада 100 мянган нарһан модохонуудые тарихаар хараалагдана. Түсэбөө дүүргэхын тула туһалагшад хэрэгтэй. Хабаадаха дураяа волонтёрнууд, Загарайн аймагай ажаһуугшад, һургуулинуудай шабинар мэдүүлээ. Ой модондоо гамтайгаар хандадаг, байгаалидаа үнэн зүрхэнһөө дуратай, газар дэлхэйн уушхан болохо ногоон модонуудай тарилгада хубитаяа оруулха хүсэлтэй зониие хүлеэн байнабди. Теэд голхоролтойнь гэхэдэ, тарилгада хабаадахаяа һанаһан зон ПЦР-шалгалта гү, али һэргылэмжын тарилга хүүлэһэн үнэмшэлгэтэй байха ёһотой, - гэжэ Буряад Уласай Ойн ажахын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Грязнов дуулгаа.

Хабаадахаяа һанаһан зон эртээнһээ reforest@alh-rb. ru гэһэн электрон хаягаар мэдүүлгэ хэжэ, нэрэ обогоо, гар утаһанайнгаа дугаар, мүн коронавирусһаа һэргылэмжын тарилга хүүлэһэн гү, али ПЦР шалгалта гараһан тухай үнэмшэлгэ фото-зурагтаяа эльгээхэ ёһотой. Сентябриин 10 болотор мэдүүлгэ үгэхэдэ болоно. Бүхы мэдээсэл - 41- 16-44 утаһаар. Һануулан хэлэбэл, “Ой модоёо хамгаалая” гэһэн хэмжээ ябуулга “Экология” гэжэ үндэһэтэнэй программаар бэелүүлэгдэнэ. Гол зорилгонь – хэды шэнээн модон отологдоноб, тэды шэнээн таригдаха ёһотой. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ