Ниигэм 8 sep 2021 680

​Буряад Уласта "Хизааргүй иппотерапи" гэһэн түсэл бэелүүлэгдэнэ

© фото: pixabay.com

Иппотерапи хадаа эмнэлгын арга мэтэ боложо дэлгэрэнхэй. Захааминай аймагай "Буян" гэhэн автономно коммерческэ бэшэ эмхи аймагайнга хүгшэн зонтой хэшээлнүүдые үнгэргэнэ. Тэдэнэр ажалаа эгээл хүндэ пандемиин сагта байгуулжа шадаhан юм.

Татьяна Бартуханова аятайханаар, хөөрэлдэжэ байгаад мори эдеэлүүлнэ.  Тэрэ 2-дохи бүлэгэй эрэмдэг бэетэй хүн. Тиимэhээ морин дээрэ hуухаяа айна, тиигэбэшье дуратайгаар хэшээлнүүдтэ ерэжэ, моридые эльбэнэ, зугаалдана, эдеэлүүлнэ. Тэрээнтэй суг үшөө олон хүгшэн зон ерэнхэй. Тэдэнэр морин дээрэ hуугаад ябана, элдэб хүндэ бэшэ даабаринуудые дүүргэнэ. Сэбэр агаарта моринтой харилсажа ябахада сэдьхэлдэ hайн, мүн лэ тэнхээ тамир дүүрэн шэнги болоно гэжэ аха захатан hанамжаараа хубаалданат. Сергей Цыбенов залуудаа мори hургадаг байhан хадаа тэдэнэй зан абари hайн мэдэнэ, ойлгоно. 

Мүнөө 80 наhатай боложо, дахин моридтой харилсажа ябаhандаа ехэ баярлана.  Үндэр наhатайшуул "Буян" гэhэн автономно коммерческэ бэшэ эмхидэ ехэ баярые хүргэжэ, үнэхөөрөөшье "буян" эдлэжэ ябанат гэжэ тэмдэглэнэ hэн. Юуб гэхэдэ, иимэ хэшэлнүүдтэ аха захатан бэе бэентэеэ уулзажа хөөрэлдэхэ аргатай болоно.

"Буян" эмхи 2020 оной февральhаа эгээл хүндэ пандемиин сагта ажалаа байгуулжа эхилээ юм. Энэ хэрэгтэ президентска грант шүүжэ, 530 мянган түхэригтэ хүртэhэн байна. "Хизааргүй иппотерапи" гэhэн проект бэелүүлжэ шадаhандаа баяртайбди гэжэ "Буян" эмхиин мэргэжэлтэн Евгения Чупашева хөөрэбэ. Аха захатанайнгаа баярые хаража байхадаа - манай ажалай hайн сэгнэлтэ болоно ха юм даа гэжэ тэрэ нэмэнэ hэн.  

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com