Ниигэм 9 sep 2021 528

​Агын Буряадай тойрогто судан янзын ногоо ургуулха дүршэлөөрөө хубаалдаба

© фото: raznyecvety.ru

Могойтын аймагай фермернүүд, аха дүүнэр Чимит, Доржи Шойдоковууд судан янзын ногоо 2-дохи жэлээ ургуулна.

Харин мүнөө жэл тэдэ шэниисын «Тритикали» гэжэ шэнэ гибрид тариһан байна. Фермернүүд сагаан толгойто казах үүлтэрэй эбэртэ бодо мал болон «Агын» үүлтэрэй хони үсхэбэрилдэг юм. Чимит Шойдоковой хэлэһээр, судан янзын ногоон ехэ шэмэтэй, хоолтой. Энэ ногоогоор эдеэлүүлхэдэ, мал ехэ түргэн томо боложо, үбэлэй ута нюрга ядамаргүй дабажа гарана, һайн түл үгэнэ. Ногооной гаратар мал шэгнүүрээ алданагүй, харин түрэһэн үнеэдэй һүн эли бодо ехэ болоно.

Тиин эндэ һая Могойтын аймагай Урта нютагта, Чимит, Доржи Шойдоковуудой бууса дээрэ, хамтын ажахынуудай хүтэлбэрилэгшэдэй болон фермернүүдэй суглаан үнгэргэгдэһэн байна. Хабаадагшад Забайкалиин уларилда таарама ямар ногоо тарихаар гээшэб гэжэ хөөрэлдэбэ. Малай хоол бэлдэхэ асуудалһаа гадна Шойдоковуудой дүй дүршэлтэй сугларагшад танилсаһан байха юм. Семинарай айлшан, Буряад Уласай «Россельхозцентр» эмхиин хүтэлбэрилэгшэ, хүдөө ажахын эрдэмэй кандидат Намжил Мардваев судан янзын ногооной туһа тухай болон тэрэниие хайшан гэжэ ургуулхаб гэжэ хөөрэбэ.

Фото: raznyecvety.ru