Ниигэм 9 sep 2021 703

​Рихэ мүшэн залархань

© фото: pixabay.com

Богонихон зунай саг үнгэржэ, алтан шара намарай хаhа газаамнай морилбо. Сентябриин 15-21-эй үдэрнүүдтэ хамаг уhанай арюудхагдажа, эм домто аршаан болодог «Рихэ» гэhэн үдэрнүүд тогтохо.

Энэ үедэ Монголой хилын урда зүгэй уула орьёлнуудай оройгоор Рихэ гэhэн үльгэртэ одон заларжа, дэлхэйн далайнуудай, гол мүрэнүүдэй, нуурнуудай уhые дээрэhээ hарын элшэ туяаниинь асари хүсэтэйгөөр гэрэлтүүлжэ, эди шэдитэ эмнэлгын хүсэ оруулдаг. Байгаалиин ямаршье уhанда энэ үедэ оробол, хүнэй бэеын хамаг бузар буртагые hалгажа, үбшэнгүүдые эдэгээхэ аргатай гэжэ хэлэгдэдэг.

Рихын үедэ газар дэлхэйн бүхы уhан Байгалай уhандал арюун сэбэр болодог гэhэн этигэлтэй. Тиимэhээ жэлэй бүхы дүрбэн сагта Байгал дээрэ Рихэ мүшэн элшэеэ сасадаг гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Yшөө Рихын үе – хүйтэн ба дулаанай тэнсэлэй, бугын дуунай зэдэлгээнэй хаhа. Мүн лэ энэ үедэ ородой «Семёнов үдэр», «Һамгадай зунай» хаhа тудалдадаг.

Баярма Баторова

Фото: pixabay.com