Ниигэм 14 sep 2021 296

​Улаан-Үдэдэ фермернүүдэй "СВОЁ" гэһэн фестиваль үнгэргэгдэхэ

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Буряадай ниислэл хотын Соведүүдэй талмайда «СВОЁ» гэһэн фермернүүдэй һестиваль үнгэргэгдэхэ.  Хоёр үдэрэй туршада Буряадай ажаһуугшадта мяха, огородой эдеэ, жэмэс, һархяаг худалдан абаха арга олгогдохо.

Санитарна-эпидемиологиин бүхы эрилтэнүүүдые сахин, хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ гээд тэмдэглэлтэй.

- Уласай зуугаад фермернүүдые уринабди. Фестивальда тэмээн шубуунай (страус), бүднэ шубуунай (перепел) үндэгэн, Оронгын арбуз болон бусад наймаалагдаха, - гэжэ Россельхозбанк бүлгэмэй Буряадтахи таһагай захирал Оксана Сахьянова хэлэбэ.

Программын хэмжээндэ уласай зохёохы бүлэгүүд хэмжээ ябуулга шэмэглэхэ. Тиихэдэ уласай аймагууд павильонуудые бэлдэжэ, нютагтаяа танилсуулжа, «Бренд Бурятии» гэһэн мүрысөөндэ хабаадаха юм. Мүрысөөндэ илагшадта 20 мянганһаа 50 мянган түхэригэй шангуудые «Россельхозбанк» барюулха.

Тус хэмжээ ябуулга «Россельхозбанкын» дэмжэлгээр үнгэргэгдэхэ гээд тэмдэглэлтэй.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан