Ниигэм 16 sep 2021 583

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Хабтаа абга

Ахамад тухай дурдалгаһаа

 Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо, олониитын элитэ ажал ябуулагша Ц.Ж.ДАМДИНЖАПОВАЙ түрэһөөр 110 жэлэй ой гүйсэбэ. “Буряад-Монголой үнэн” сониной редактораар, “Правда” сониной сурбалжалагшаар, Буряадай номой хэблэлэй директорээр, республикын соёлой сайдаар, Монгол орондо СССР-эй элшэн сайдуудай тусхай газарта зүбшэлэгшээр хүдэлһэн намтартай.

Мүнөө Цырендоржи Дамдинжаповай «Нүхэд тухай дурдалга” (1977 он) гэһэн номһоо “Аха нүхэр, ахамад хүн” найруулгын шогтой хэһэгүүдые шэлэн толилбобди.

Хабтаа абга

Үргэгдэһэн талаараа Хоца Намсараевай абга Хабтаа гэжэ байгаа. Зунай халуунда Хабтаа ехэ ядадаг, халуудадаг, инсагаалдаг байһан. Зуһалангайнгаа гэрэй арада, һүүдэртэ, газар гэр шэнги ехэ нүхэ малтуулаад, халуунда тэрээн соогоо уухилжа һуудаг байба ха. Хэбтэнгүй хэды һуужа байгаашье һаань, томорюун, тарган, бүдүүн хадань алшууртай тамхиниинь гэдэһэнэйнь табсан дээрэ хэбтэдэг, эдижэ байһан тэбшэтэй мяхаяа, матаар аягатай сайгаа баһал тэндээ табижархидаг юм һэн.

Нэгэ иимэ ушар болоһон: томохон манжуур хотоомхо – хайрсаг Хабтаагайда байһан. Тэрээн соонь алта, мүнгэнэй зүйлнүүд хадагалагдадаг байһан. Хабтаада байһан энэ хайрсагайнь түлхюур нэгэтэ үгы болошобо. Бэдэрбэ, бэдэрбэ. Уур сухал бололдобо. Олдобогүй. Хониной хатаһан далаар үзэл “мэргэлүүлбэ”. Юун олдохоб даа. Гэнтэ Хабтаагай гэдэһэнэй эбхэрһэн уршалаа соогуур үбдэбэ. Үе үеэр самсаалтаһан өөхэн гэдэһэеэ Хабтаагай иража үзүүлхэдэнь, гэдэһэнэйнь нэгэ гүнзэгы “жалга” соо үнөөхи түлхюурынь хэбтэжэ, нилээдгүй улаа нулсаран болгоһон байба гэхэ. “Эндэ нюугдахаяа хаанаһаа һанааб, шүдхэршни”, - гэжэ Хабтаа гүбэд гээ һэн ха.

 

 

 

 

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ