Ниигэм 21 sep 2021 230

​Уһанһаа хохидогшодто тэдхэмжэ түлэхэ дансануудай бэлдэлгэ эршэдүүлхэ гэжэ Буряадай Толгойлогшо даалгаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Сентябриин 20-до Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов уһанда абтаһан аймагуудай ажаһуугшадтай онлайн-уулзалга эмхидхэһэн байна. Энэ уулзалгада Ивалгын, Хяагтын, Тарбагатайн, Сэлэнгын, Кабанскын аймагуудай болон Улаан-Үдын ажаһуугшад хабаадаа. Уһанһаа хохидоһон хүнүүдтэ тэдхэмжэ түлэхэ талаар асуудал энэ уулзалгада шухала байгаа.

Уласай онсо байдалай болон эрхэтэдые баталан хамгаалгын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Борошноевой хэлэһээр, октябриин 20-ой мэдээгээр уһанда абтаһан аймагуудта заһабарилгын ажал үнгэргэхэ хэрэгтэ 32,3 сая түхэриг һомологдоо. 2660 уһанһаа хохидогшодто 53,8 сая түхэриг дамжуулагдаа. Уһанай үертэ түлеэгүй болоһон хүнүүдтэ туһа хүргэжэ, олзын хэрэг эрхилэгшэд 485 куб. метрэй түлеэ түлбэригүй бэлдээ. Түлеэ хатааха 40 тусхай хэрэгсэл абтаа.

- Мүнөө Хяагтын аймагта заһабарилгын ажал хэгдэнэ, эндэ август һарада үерлөө. Зарим гэртэ уһан үшөө байһаар, тиимэһээ ажал удаашарна. Уһанда абтаһан газарнуудта түймэр-саралгын-абаралгын албангуудай хүсөөр уһа һорожо гаргаха ажал ябуулагдана. Тиихэдэ абарагшад хүнүүдые шэрэхэ, үхибүүдые болбосоролой эмхинүүдтэ хүргэхэ ажал ябуулна. Гэхэтэй хамта, абарагшад волонтёрнуудтай хамта айлнуудаар ябажа, ууха уһа, эдеэ хоол, тон хэрэгтэй эд бараа асаржа үгэнэ. Ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд хохидогшодто түлеэ асаржа үгэнэ. Аймагай хүтэлбэрилэгшэд тэдхэмжэ түлэхэ талаар ажал хинана, - гэжэ Сергей Борошноев хэлэбэ.

Гэхэтэй хамта. Хяагтын аймагай Наушки, Хоронхой һууринай ажаһуугшад Буряадай Толгойлогшодо тэдхэмжэнүүдые түлэхэ талаар дансанууд удаан бэлдэгдэнэ гэжэ гомдол оруулаа. Алексей Цыденов уласай онсо байдалай болон эрхэтэдые баталан хамгаалгын агентствын хүтэлбэридэ эдэ һууринуудта хүрэжэ, асуудал шиидхэхэ, аймагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэ тэдхэмжэ хүртэхэ хүнүүдэй бүридхэл толилхо, мэдүүлгэ оруулһан ажаһуугшадта асуудалай шиидхэгдэхэ штат ухай дуулгажа байха гэжэ даалгаба.

 - Наушки һууринай ажаһуугшадта ханданаб, таанадта уласай онсо байдалай болон эрхэтэдые баталан хамгаалгын агентствын хүтэлбэрилэгшэ хүрэхэ, үглөөдэр һомоной хүтэлбэрилэгшэдэ сугларагты, шиидхэхэ асуудалнууд олон, ажаһуугшадай дансануудтай асуудал дары түргэн шиидхэхэ хэрэгтэй, хэн ямар дансануудтайб гэжэ элирүүлхэ шухала. Тэдхэмжын гурбадахи траншда хүртэхэ хүнүүдэй нэр, обог дахяад шалгахыетнай ханданаб. Хүнүүдтэ мэдээсэжэ байха хэрэгтэй. Ямар дансанууд оронхойб гэжэ мэдүүлэгты, хүнүүд тодо мэдэхэ ёһотой, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

Онлайн уулзалгада хабаадагшадта СНТ, ДНТ-дэ хүрэхэ харгын талаар олон асуудалнууд гараһан байна. Улаан-Үдэ үадар ажаһуудаг эхэнэрэй хэлэһээр, мүнөө болотор СНТ «Родник» хүрэтэр харгы уһанда абтанхай. Харгы хэхэ ажал гуримаараа хэгдэнэ гэжэ Ивалгын аймагай гулваа Виктор Очиров харюусаба.

- Ябаха гуримаар ажал хэгдэнэ, мүнөө дүрбэдэхи маршрудай һүүлэй буудалда харгы заһажа, энэ гудамжада хүрэхэбди. Мүнөө маршрудай харгы шухала, - гэжэ Виктор Очиров онсолбо.

 - ДНТ, СНТ-нүүд хубиин газар, тиимэһээ тиишээ орожо харгы, зайн утаһа заһаха эрхэгүйбди гэжэ хэлэхээ һананаб. Онсо байдалай тохёолдоходол, хойшолонгуудые усадхаха эрхэтэйбди. Бэшэндээ эдэ хубиин газар дэбисхэр. Туһалхаш гэхэдэ, зарим ушарта энэ болохогүй. Тиигэбэшье, бүхы ара боломжонуудые хараалнабди, заһабарилгын ажал үнгэргэнэбди, - гэжэ Алексей Цыденов нэмэбэ.

Тиихэдэ Буряадай Толгойлогшо тээбэриин яаманда угаагдаһан харгынуудые байха нормативта хүргэхэ гэжэ даалгаба.  

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар