Ниигэм 22 sep 2021 464

​Буряад Уласта аймагаа толгойлхо тушаалтан элирнэ

Ахын болон Кабанскын аймагуудые хэн толгойлхоб гэжэ бүхэроссиин һунгалтын нэгэдэмэл үдэрэй үедэ мэдэгдэбэ. Эдэ аймагуудай ажаһуугшад дуратай хүтэлбэрилэгшэеэ шэлэн абаһан байна. Бусад аймагуудта засаг даргые конкурсын гуримаар шэлэдэг болонхой гээд мэдүүлхэ хэрэгтэй.

Сентябриин 17-19-эй үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэһэн һунгалтын дүнгүүд үшөө хүсэд согсологдоогүй. Хэды тиигэбэшье, Ахын болон Кабанскын аймагуудые хэн толгойлхоб гэжэ эли болонхой.

Ахын аймагта гурбан хүн үндэр тушаал эзэлхэмнай гэжэ мэдүүлээ. Тиигэбэшье урда жэлнүүдтэ засаг даргаар хүдэлһэн Матвей Мадасов хэжэ байһан ажалаа үргэлжэлүүлхэ болобо. Тэрэнэй түлөө 78 процент ажаһуугшад дуугаа үгөө.

 Кабанскын аймагта баһал гурбан хүн засаг даргын тушаалай түлөө тэмсээ. Һунгалтын удаа тушаалаа Алексей Сокольников алдабагүй - Буряадай эгээл томо аймагые үшөө табан жэлдэ толгойлхо болобо.

2021 ондо хэдэн аймагуудта засаг дарганар конкурсын гуримаар шэлэгдээ гээшэ. Сагһаа урид тушаалһаа бууха тухай мэдүүлһэн Владислав Сультимовай орондо Хурамхаанай аймагые Леонид Будаев толгойлхо болоо һэн. Буряад Уласай соёлой сайдай орлогшоор тэрэ хүдэлжэ байгаа.

Түнхэнэй аймагай засаг дарга Иван Альхеев үнгэрһэн хабар Буряад Уласай Засагай газарай хүтэлбэрилэгшын орлогшоор томилогдоһон байна. Орондонь аймагай засаг даргын тушаал Чингис Маншеев эзэлээ.

Зунай хаһада Хориин болон Тарбагатайн аймагуудай хүтэлбэрилэгшэд томилогдоо. Булат Цыремпилов болон Владимир Смолин гэгшэд шэнэ тушаалнуудта дэбжүүлэгдээ.

Энэ намаршье конкурсно комиссинууд дүрбэн аймагта ажалаа ябуулхаар хараалагдана. Жэшээлбэл, Зэдын аймагай засаг даргын нэрэ октябриин 13-да элирүүлэгдэхэ. Загарайн, Хэжэнгын болон Ивалгын аймагуудта засаг дарганарай нэрэнүүд удангүй эли болохо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ